ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระพัง ตำบลเสาธง 422 หมู่7 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุดหง ตำบลหินตก หมู่5 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปัง ตำบลควนชุม 281 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำหัก ตำบลน้ำหัก ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งหล่อ ตำบลควนชุม หมู่2 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทำเนียบ ตำบลควนพัง 201 หมู่7 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถลุงทอง หมู่1 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขุนพัง ตำบลหินตก หมู่2 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกลอง ตำบลควนพัง 56/1 หมู่5 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้หลา ตำบลหินตก หมู่9 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกคราม ตำบลทางพูน หมู่4 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลควนเก หมู่4 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์ 12 หมู่12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
สถานีอนามัยบ้านขุนพัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีอนามัยบ้านสระพัง ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านพุดหง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีอนามัยบ้านทุ่งหล่อ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีอนามัยบ้านกลอง ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีอนามัยบ้านทำเนียบ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีอนามัยบ้านปัง ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีอนามัยบ้านควนเกย ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง