ค้นพบจำนวน 505 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกลาง หมู่2 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเทพราช 1 หมู่7 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวควน ตำบลปริก 19/1 หมู่3 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สพานีอนามัยตำบลวังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง 176 หมู่4 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดมุขธารา ตำบลปากนคร 362 หมู่1 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พัทธสีมา ตำบลท่าซอม หมู่4 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้ายคู ตำบลทอนหงส์ หมู่4 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้ายเลา ตำบลทุ่งโพธิ์ หมู่5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาร ตำบลไทยบุรี 104 หมู่7 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวป่าขลู่ 100 หมู่3 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวทุ่ง ตำบลกะหรอ 7/2 จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวถนน ตำบลเคร็ง 85/1 หมู่1 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวคู ตำบลสระแก้ว 100 หมู่9 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวคลองแหลม ตำบลแหลม หมู่4 ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยยูง ตำบลช้างซ้าย หมู่4 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก 140 หมู่6 ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแหยง ตำบลเขาพระทอง ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน้าสตน ตำบลหน้าสตน 2/12 หมู่2 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน้าทวด ตำบลหน้าสตน 255/6 หมู่6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน้าเหมน ตำบลช้างกลาง 135 จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน้าเขา ตำบลทุ่งสัง 234 หมู่2 ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้า ตำบลชะมาย 111 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหนอน ตำบลท่าเรือ หมู่12 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน หมู่3 ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลิง ตำบลเขาโร 162 หมู่2 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลไชยมนตรี 104/10 หมู่4 ต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองดี ตำบลทุ่งสง 137/5 หมู่1 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคล้า ตำบลปริก 324 หมู่1 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ หมู่2 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเจ 38 ถ.นิคมแนวหนึ่งทิศใต้ หมู่1 ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่ขีด ตำบลสี่ขีด หมู่3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่แยกสวนป่า ตำบลวังหิน 33 หมู่12 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่แยก ตำบลทุ่งสง 63/5 หมู่4 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามแยก ตำบลชะอวด 75/3 หมู่2 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสาขา ตำบลท่าขึ้น หมู่2 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองแพรก โพธิ์ทอง 61/2 หมู่1 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสอ ตำบลขุนทะเล หมู่3 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสหกรณ์ ตำบลเขาขาว หมู่3 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนจีน ตำบลจันดี 244/1 หมู่1 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระพัง ตำบลเสาธง 422 หมู่7 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระเพลง ตำบลทางพูน หมู่1 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสมสรร ตำบลบ้านนิคม 111/2 หมู่3 ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสมควร ตำบลควนหนองคว้า หมู่1 ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสงวน สระแก้ว 222/1 หมู่3 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลาบางปู ตำบลปากพูน 22 หมู่10 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลาแก้ว ตำบลหัวไทร หมู่3 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีรักษา ตำบลท้องลำเจียก 85 หมู่7 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดสระ ตำบลท่าพญา 113 หมู่5 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดลาว ตำบลชะเมา 83 หมู่2 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังหิน ตำบลทุ่งสัง 255 หมู่4 ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังวัว ตำบลควนกลาง 216 หมู่1 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังวัง ตำบลนาพรุ หมู่6 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังยวน ตำบลที่วัง 3/10 หมู่8 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลานวัว 99 จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่อน ตำบลเขาแก้ว หมู่4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านย่านยาว ตำบลกำโลน หมู่4 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านย่านซื่อ ตำบลกำแพงเซา 345 หมู่3 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยวนแหล ตำบลโพธิ์เสด็จ หมู่4 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาบยอด ตำบลเขาพังไกร 149 หมู่6 ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะม่วงทอง ตำบลท่าดี หมู่4 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย 186 หมู่2 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะนาวหวาน ตำบลช้างกลาง 357 จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะขามเรียง ตำบลปากแพรก 53/1 หมู่9 ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุดหง ตำบลหินตก หมู่5 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ 313 หมู่2 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุบัว ตำบลนางหลง หมู่5 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุกำ ตำบลลานสกา หมู่4 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระพรหม ตำบลนาพรุ หมู่1 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระเพรง ตำบลนาสาร หมู่3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรหมโลก ตำบลพรหมโลก 90 หมู่6 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรรณราชลเขต ตำบลดุสิต หมู่3 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าหวาย ตำบลเชียรเขา หมู่7 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่ายาง ตำบลท่างิ้ว หมู่4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากระแนะ เขาพระ 177 หมู่6 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากพูน ตำบลปากพูน 217 หมู่9 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากพญา ตำบลท่าชัก 21/2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากน้ำ ตำบลฉวาง 56 หมู่5 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากนคร ตำบลท่าไร่ หมู่4 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากจัง ตำบลกะทูน 210 หมู่4 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากแพรก ตำบลบางขัน 1/7 หมู่1 ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปัง ตำบลควนชุม 281 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายท่า ตำบลนาทราย 124 หมู่1 ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายทราย ตำบลแหลมตะลุมพุก ถ.ราชประชานุเคราะห์ หมู่1 ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลักปลา ตำบลตลิ่งชัน 49/1 หมู่2 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านประดู่หอม ตำบลท่าขึ้น 33/5 หมู่9 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางสระ ตำบลคลองกระบือ 154 หมู่9 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางศาลา ตำบลบางศาลา หมู่6 ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางมูลนาก ตำบลชะเมา 11 หมู่7 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางบูชา ตำบลเกาะทวด หมู่8 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางนาว ตำบลบางพระ 68 ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางน้อง ตำบลหูล่อง 49/3 หมู่6 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางตะลุมพอ ตำบลขนาบนาก 147 หมู่8 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางจาก ตำบลบางจาก หมู่6 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางคู 21/1 หมู่3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางขลัง ตำบลบางตะพง หมู่2 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางกระบือ ตำบลท่าไร่ 193/2 หมู่6 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางไทรนนท์ ตำบลบ้านใหม่ 92 หมู่3 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางไทร ตำบลบางศาลา 10 หมู่3 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง