ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนายาง หมู่3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา หมู่6 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหุบกระพง ตำบลเขาใหญ่ หมู่8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรางจิก ตำบลไร่ใหม่พัฒนา ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร ตำบลเขาใหญ่ หมู่2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งจับญวน ตำบลห้วยทรายเหนือ หมู่1 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่า หมู่5 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช้างแทงกระจาด ตำบลสามพระยา ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งแย้ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองศาลา 1 หมู่1 ต.หนองศาลา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย หมู่5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไร่ใหม่พัฒนา หมู่2 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอำ 29 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีอนามัยตำบลหนองศาลา ซ.3174 ต.หนองศาลา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีอนามัยตำบลนายาง ซ.3174 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีอนามัยวังยาว ซ.3174 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีอนามัยบ้านท่า ซ.พบ. 4033 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีอนามัยดอนขุนห้วย ซ.พบ. 1027 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีอนามัยหุบกะพง ซ.3203 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีอนามัยบ้านอ่างหิน ซ.พบ. 1001 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีอนามัยทุ่งจับญวน ซ.พบ. 1010 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีอนามัยรางจิก ซ.พบ. 1001 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีอนามัยช้างแทงกระจาด ซ.อบจ. พบ. 5003 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีอนามัยบ้านไร่ใหม่พัฒนา ซ.อบจ. พบ. 5001 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงพยาบาลชะอำ ซ.คลองเทียน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง