ค้นพบจำนวน 59 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองพลับ หมู่7 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโสน ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหม้อ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกุ่ม หมู่6 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลธงชัย ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางหอ ตำบลบางครก ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนมะขามช้าง ตำบลนาพันสาม หมู่5 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนนาลุ่ม ตำบลหนองขนาน 51 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดเจ้าสำราญ หมู่2 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวสะพาน 97 หมู่10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองขนาน ซ. 10 บ้านดอนทราย ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำมะโรง หมู่5 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังตะโก หมู่2 ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางจาน หมู่5 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาวุ้ง 82 หมู่2 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาพันสาม หมู่8 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลต้นมะม่วง หมู่3 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลต้นมะพร้าว หมู่2 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช่องสะแก หมู่6 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไร่ส้ม หมู่7 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพพระ หมู่5 ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพไร่หวาน ถ.ลาดโพธิ์ ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเวียงคอย หมู่1 ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
สถานพยาบาลผลกำเนิดศิริ 55 ถ.พระทรง ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางเพชรบุรี 69 ถ.หน้าเรือนจำ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 53 ถ.รถไฟ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีกาชาดที่ 8 เอื้ออนามัย 91 ถ.มาตยาวงษ์ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี 5 ถ.บันไดอิฐ หมู่5 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 48 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยบ้านกุ่ม ซ.3176 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยบ้านธงชัย ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยหนองโสน ซ.3178 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยวังตะโก ซ.เพชรเกษม ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยบางจาน ซ.พบ. 4021 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยหัวสะพาน ซ.เขมาสัมพันธ์ ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยเวียงคอย ซ.เพชรเกษม ต.เวียงคอย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยช่องสะแก ซ.พบ. 6022 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยตำบลสะพานไกร ซ.พบ. 73038 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยนาวุ้ง ซ.พบ. 1002 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยโพพระ ซ.พบ. 6022 ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยตำบลต้นมะม่วง ซ.พบ. 1005 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยสำมะโรง ซ.อบจ. 1001 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยตำบลโพไร่หวาน ซ.3177 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยบ้านหม้อ ซ.พบ. 3179 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยตำบลสมอพลือ ซ.พบ. 1011 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76150
สถานีอนามัยดอนมะขามช้าง ซ.พบ. 1004 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยนาพันสาม ซ.พบ. 1010 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยหนองพลับ ถ.,ที่ 1 หมู่ที่ 7, ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยดอนยาง ซ.พบ. 4011 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยตำบลหาดเจ้าสำราญ ซ.หาดเจ้าสำราญ 2 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76100
สถานีอนามัยบ้านดอนนาลุ่ม ซ.พบ. 1008 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยบ้านหนองขนาน ซ.พบ. 1007 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี ซ.รถไฟ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลวัชรเวช ซ.ชีสระอินทร์ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลสหแพทย์ ซ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลเวชบัณฑิต ซ.มาตยาวงศ์ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลเพชรรัชต์ ซ.4 ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ ซ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลเมืองเพชร-ธนบุรี ซ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง