ค้นพบจำนวน 51 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว ถ.แสงชูโต ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลุมหิน ตำบลหนองโรง หมู่4 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหญ้า ตำบลหนองหญ้า ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสามพราน ตำบลวังด้ง ถ.แสงชูโต ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแก ตำบลลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังปลาหมู ตำบลหนองหญ้า ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังด้ง ตำบลวังด้ง ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังเย็น ตำบลวังเย็น ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำทหาร ตำบลบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาดหญ้า ตำบลลาดหญ้า ถ.พระครูสอน ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยาง ตำบลท่ามะขาม ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ามะนาว ตำบลวังด้ง ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าทุ่งนา ตำบลช่องสะเดา ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะเคียนงาม ตำบลบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก่งหลวง ตำบลเกาะสำโรง ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก่งเสี้ยน ถ.แสงชูโต ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาพุราง ตำบลปากแพรก ถ.พุรางนิมิต 1 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัด กาญจนบุรี 452 ซ.ยิ่งเจริญทรัพย์ 2 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี หมู่12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 270 ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
สถานีอนามัยบ้านทัพศิลา ซ.รพช. ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
สถานีอนามัยบ้านท่าทุ่งนา ซ.3199 ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
สถานีอนามัยบ้านท่ามะนาว ซ.3199 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
สถานีอนามัยบ้านหลุมหิน ซ.3398 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีอนามัยบ้านวังด้ง ซ.3199 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
สถานีอนามัยบ้านหนองสองตอน ซ.3398 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีอนามัยตำบลลาดหญ้า ถ.พระครูสอน ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
สถานีอนามัยบ้านหนองสามพราน ถ.แสงชูโต ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
สถานีอนามัยตำบลแก่งเสี้ยน ถ.แสงชูโต ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีอนามัยบ้านหนองบัว ถ.แสงชูโต ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
สถานีอนามัยบ้านเขาพุราง ถ.พุรางนิมิต 1 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีอนามัยบ้านหนองแก ซ.3229 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
สถานีอนามัยบ้านยางหมู่ที่ 4 ซ.3305 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีอนามัยบ้านหนองหญ้า ซ.3228 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีอนามัยวังเย็น ซ.3228 ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีอนามัยบ้านแก่งหลวง ซ.3209 ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีอนามัยบ้านพุน้ำร้อน ซ.3512 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีอนามัยวังปลาหมู ซ.รพช. ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีอนามัยบ้านลำทหาร ซ.3512 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีอนามัยบ้านห้วยน้ำขาว ซ.3512 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีอนามัยหนองหญ้าปล้อง ซ.3512 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ซ.3086 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลแสงชูโต ถ.,แสงชูโต 52, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลธนกาญจน์ ถ.,แสงชูโต 42, อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง