ค้นพบจำนวน 47 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยยะอุ ตำบลด่านแม่ละเมา ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยกระโหลก ตำบลแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไม้แป้น ตำบลมหาวัน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังผา ตำบลแม่จะเรา ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปูเตอร์ ตำบลแม่กุ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางส้าน ตำบลด่านแม่ละเมา ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโกกโก่ ตำบลแม่กาษา ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กุใหม่ ตำบลแม่กุ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กุเหนือ ตำบลแม่กุ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กื๊ดหลวง ตำบลแม่กาษา ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กื้ดสามท่า ตำบลแม่กาษา ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กาษา ตำบลแม่กาษา ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาวัน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพะวอ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระธาตุผาแดง ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าสายลวด ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ตาว ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่กุ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอแม่สอด 2 ถ.ราชทัณฑ์ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลพระวอ มี.ค.-24 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด ถ.เยลลี่อุทิศ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยบ้านโกกโก่ ซ.ตก. 07028 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยบ้านแม่กาษา ซ.ตก. 07028 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยแม่กื้ดสามท่า ซ.105 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยตำบลพะวอ ซ.1140 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยบ้านแม่กื้ดหลวง ซ.105 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยบ้านปางส้าน ซ.ตก. 4096 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยบ้านห้วยกะโหลก ซ.ทางหลวงชนบท ตก.3002 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยบ้านห้วยหินฝน ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยบ้านแม่ปะ ซ.ทางหลวงชนบท ตก.3002 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยบ้านห้วยยะอุ ซ.AH1 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยบ้านวังตะเคียน ซ.ตก. 07025 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยตำบลท่าสายลวด ถ.มิตรไมตรี ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยพระธาตุผาแดง ซ.1090 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยแม่ตาว ซ.ตก. 07021 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยบ้านแม่กุเหนือ ซ.1090 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยแม่กุ ซ.1090 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยแม่กุใหม่ ซ.ตก. 07024 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยบ้านปูเตอร์ ซ.1090 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยตำบลมหาวัน ซ.ตก. 07019 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยบ้านห้วยไม้แป้น ซ.1090 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยเจดีย์โคะ ซ.1090 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลพะวอ ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลแม่สอด ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง