ค้นพบจำนวน 46 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปรือ ตำบลหนองบัวใต้ ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแขม ตำบลแม่ท้อ ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลานสอ ตำบลวังประจบ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลางสาง ตำบลแม่ท้อ ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมูเซอ ตำบลแม่ท้อ ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากห้วยไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าไม้แดง ตำบลวังหิน ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชะลาดระฆัง ตำบลโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชะลาด ตำบลป่ามะม่วง ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองขยางโพรง ตำบลน้ำรึม ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งแค ตำบลวังประจบ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังประจบ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไม้งาม ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางตาก 18 ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่13จ.ตาก) 199 ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ถ.มหาดไทยบำรุง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 165 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
สถานีอนามัยตำบลวังตะคร้อ ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านหนองนกปีกกา ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านโป่งแดง ซ.ตก. 1010 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านชะลาดระฆัง ซ.ตก. 1010 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านลานห้วยเดื่อ ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านปากห้วยไม้งาม ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านโป่งแค ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยตำบลไม้งาม ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยคลองขยางโพรง ซ.AH16 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านชะลาด ซ.ตก. 3012 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยตำบลแม่ท้อ ซ.1107 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยสระตลุง ซ.ตก. 02004 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านลานสอ ซ.1132 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านน้ำโจน ซ.104 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านหนองแขม ซ.ตก. 3012 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านหนองปรือ ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านลานสาง ซ.105 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านท่าไม้แดง ซ.104 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านดอยมูเซอ ซ.105 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านเกาะอ้ายด้วน ซ.ตก. 3005 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ซ.AH16 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง