ค้นพบจำนวน 145 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าแดง ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าเลา ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องลม 156/3 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่ง ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวทุ่ง ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังหลวง ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านปิน ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเหล่า 294/4 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไทรย้อย ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเตาปูน 1/10 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยโรง ตำบลห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยแก๊ต ตำบลห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองเสี้ยว ตำบลหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ 54120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สะเลียม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รัตนปัญญา ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ม่วงคำ ตำบลสรอย ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่าสัก ตำบลป่าสัก ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยฮุง ตำบลห้วยม้า ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยขอน 48 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 54120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะพานยาว ตำบลแม่สำ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะบู ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนหลวง ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีภูมิ ตำบลแม่คำมี ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังฟ่อน ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ 54120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังปิ้ง ตำบลไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังดิน ตำบลบ้านกลาง ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 54120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังเบอะ ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลูนิเกตุ ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 54120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่องเลี้ยว 55/3 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาสุก 154 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผามอก ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาจั๊บ ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาคัน ตำบลบ้านปิน ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าม่วง ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าผึ้ง ตำบลหัวฝาย 94/1 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางสา ตำบลแม่สิน ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากห้วยอ้อย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากปาน ตำบลไทรย้อย ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปงพร้าว 166/1 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปงป่าหวาย ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อแก้ว ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบวกโป่ง 125/3 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำชำ 136 ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำกลาย ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำแรม ตำบลห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาหลวง ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาพูน ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาตุ้ม ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาตอง ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาไร่เดียว ตำบลเตาปูน ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 54120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาแช่ ตำบลจางเหนือ ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งน้าว ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ 54120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตำหนักธรรม ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไฮย้อย ตำบลสรอย ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไทรพร้าว อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโตน 163 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ลัว ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่รัง ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ยางยวง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ยางเปี้ยว อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ปานใน ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่แปง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่เกี่ยม ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแช่ฟ้า ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก่งหลวง ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ 54120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยหม้าย ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 54120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยม้า ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองม่วงไข่ ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสูงเม่น 88/8 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะเอียบ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนเขื่อน ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสบสาย 154/2 ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังหงษ์ ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังธง ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลร่องฟอง ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลร่องกาศ 148 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระหลวง 170/1 ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปิงหลวง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากกาง ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าแมต ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหนุน ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านปง 98 ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านถิ่น ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกาศ 66/4 ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกวาง 88/6 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาพูน ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งกวาว ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งโฮ้ง ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง