ค้นพบจำนวน 178 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวเสือ ตำบลหัวเสือ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 315 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฮ่าง ตำบลวังแก้ว ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฮ่องฮี ตำบลเสริมกลาง หมู่7 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฮ่องห้า ตำบลน้ำโจ้ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้อนเหนือ ตำบลบ้านอ้อน หมู่3 ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง 52110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาดปู่ด้าย ตำบลนาแส่ง ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัววัง ตำบลบุญนาคพัฒนา หมู่4 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวฝาย ตำบลนาครัว ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหก ตำบลบ้านอ้อน ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง 52110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยขี้นก ตำบลแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแก้ว ตำบลนาโป่ง หมู่2 ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเรียน ตำบลเวียงตาล ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเป้ง ตำบลบ้านค่า 1 หมู่1 ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหวด ตำบลบ้านหวด ถ.พหลโยธิน ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง 52110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอย ตำบลเวียงมอก ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสา ตำบลบ้านสา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันหลวง ตำบลปงยางคก ถ.ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันโป่ง ตำบลเสริมกลาง หมู่3 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองแควใต้ ตำบลนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบมาย ตำบลบ้านแลง 347 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง ถ.พหลโยธิน หมู่3 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง 52110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบป้าด ตำบลสบป้าด ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบป๋อน ตำบลบ้านร้อง หมู่3 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบไพร ตำบลบ้านเป้า 83 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบเฟือง ตำบลบ้านเอื้อม หมู่2 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลาคงลาน ตำบลศาลา 150/1 หมู่1 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลาไชย ตำบลศาลา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู ถ.ศรีหมวดเกล้า หมู่4 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีดอนมูล ตำบลแจ้ซ้อน 394 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังหิน ตำบลเถินบุรี 121 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังพร้าว ตำบลวังพร้าว หมู่2 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวอแก้ว ตำบลวอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่องเคาะ ตำบลร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางอ้อย ตำบลเวียงตาล ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงแงว ตำบลบ่อแฮ้ว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วง ตำบลแจ้ห่ม ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฟ่อน ตำบลชมพู ถ.พหลโยธิน หมู่2 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพร้าว ตำบลปงเตา ถ.พหลโยธิน ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง 52110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาปังกลาง ตำบลผาปัง หมู่3 ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางอ้า ตำบลเวียงมอก ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าไคร้ ตำบลหนองหล่ม ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าแขม ตำบลวังซ้าย ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าเหว ตำบลบ้านขอ หมู่3 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าเวียง ตำบลทุ่งกว๋าว หมู่11 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปันเต้า ตำบลแม่สัน ถ.ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปงวัง ตำบลวังใต้ ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปงป่าป๋อ ตำบลเสริมขวา หมู่3 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อห้อ ตำบลบ้านแหง หมู่4 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบอมหลวง ตำบลบ้านบอม ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคม เขต 16 ตำบลนิคมพัฒนา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคม เขต 1 ตำบลนิคมพัฒนา ถ.ลำปาง ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำล้อม ตำบลเกาะคา ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำจำ ตำบลหลวงใต้ 8 ถ.พหลโยธิน ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง 52110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำโทกหัวดง ตำบลแม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนายาง ตำบลนายาง ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาบ้านไร่ ตำบลแม่ถอด ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนางาม ตำบลเมืองมาย ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคต ตำบลป่าตัน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนากวาง ตำบลดอนไฟ หมู่2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาแส่ง ตำบลนาแส่ง หมู่6 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเบี้ย ตำบลนาโป่ง ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งฮ้าง ตำบลทุ่งผึ้ง ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งฮั้ว ตำบลทุ่งฮั้ว ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งหนองขาม ตำบลหนองหล่ม ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลเป้า 22/1 หมู่2 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าสี ตำบลบ้านดง ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ามะเกว๋น ตำบลแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าผา ตำบลท่าผา 389 หมู่4 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทาน ตำบลจางเหนือ หมู่4 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าช้าง ตำบลแม่วะ ถ.พหลโยธิน ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าขัว ตำบลบ่อแฮ้ว 55/3 ถ.จามเทวี หมู่4 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าโป่ง ตำบลเสริมซ้าย ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเกวียน ตำบลเวียงมอก หมู่7 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรายทอง ตำบลเสด็จ หมู่3 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตึงใต้ ตำบลวังทอง ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นมื่น ตำบลพิชัย 45 ถ.พหลโยธิน หมู่14 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย 99 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นธง ตำบลแม่ปุ หมู่3 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นงุ้น ตำบลแจ้ซ้อน หมู่3 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนธรรม ตำบลไหล่หิน 161 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนแก้ว ตำบลร่องเคาะ ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนแก้ว ตำบลเถินบุรี ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอกคำใต้ ตำบลแม่ตีบ หมู่1 ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจู๊ด ตำบลลำปางหลวง หมู่10 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจำค่า ตำบลเสด็จ หมู่2 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจัวเหนือ ตำบลสมัย 103 หมู่3 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจอมปิง ตำบลนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจ๋ง ตำบลทุ่งกว๋าว ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านค่าหลวง ตำบลบ้านค่า ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขาม ตำบลหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านข่วง ตำบลปงยางคก ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกิ่วหลวง ตำบลบ้านกิ่ว ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกิ่ว ตำบลแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกาด ตำบลปงแสนทอง 222 หมู่7 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง