ค้นพบจำนวน 351 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่10 ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยน้ำขุ่น ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ 50130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า 109 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยหมี อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 58130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง จ.เชียงใหม่ 50130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ จ.เชียงใหม่ 50130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง 102 หมู่7 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง หมู่2 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง 24 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย หมู่6 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว 169 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยบ่อทอง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 58130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ หมู่5 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา จ.เชียงใหม่ 50130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก 319 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง จ.เชียงใหม่ 50140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย 100/3 หมู่2 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง ซ.สันจิกุ่ง 1 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม 6 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก 51 หมู่5 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว จ.เชียงใหม่ 50160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามลี่ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันห่าว 3 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร 54 หมู่3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ หมู่8 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว 28 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล หมู่2 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง 200 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ 87 หมู่1 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองแคว ตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์ 122 จ.เชียงใหม่ 50130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม 144 หมู่3 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน 109 หมู่2 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่ 124 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย หมู่2 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง 63 หมู่2 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก 23 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง 99/1 อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยาง ตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมอญ ตำบลสันกลาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง หมู่7 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์ หมู่4 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าสา ตำบลสันทราย 2 หมู่2 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง