ค้นพบจำนวน 44 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกุง 122 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสูง ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสังข์ ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโพธิ์ ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลก้านเหลือง ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สร้างติ่ว ตำบลนาแก ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอยใหญ่ ตำบลพุ่มแก 19 ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหญ้าปล้อง สีชมพู ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฉันทะ ตำบลนาคู่ ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาขาม ตำบลวังยาง ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงอินำ ตำบลพระซอง ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงน้อย ตำบลพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำพี้ห ตำบลคำพี้ ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนตูม ตำบลก้าเหลือง ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสี ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพุ่มแก 96 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระซอง ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาคู่ ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลนาแก 75 ถ.สกล-นาแก หมู่7 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีอนามัยโคกสูง ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีอนามัยบ้านโคกสว่าง ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีอนามัยโคกสี ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีอนามัยบ้านดงอินำ ซ.2033 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีอนามัยนาเลียง ซ.2033 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีอนามัยตำบลพระซอง ซ.2031 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีอนามัยนาขาม ซ.223 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีอนามัยหนองบ่อ ซ.223 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีอนามัยตำบลหนองสังข์ ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีอนามัยคำพี้ ซ.223 ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีอนามัยนาคู่ ซ.2033 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีอนามัยก้านเหลือง ซ.223 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีอนามัยโพนตูม ซ.223 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีอนามัยพิมาน ซ.223 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีอนามัยบ้านสร้างติ่ว ซ.223 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีอนามัยหนองหญ้าปล้อง ซ.223 ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีอนามัยบ้านแก้ง ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีอนามัยดงน้อย ซ.2104 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลนาแก ซ.223 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง