ค้นพบจำนวน 226 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกุง 122 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดง ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพน ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสูง ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสะอาด ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสังข์ ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโพธิ์ ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนางาม ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาคำ ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงบัง ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงขวาง ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลก้านเหลือง ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ล้อม ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพนสว่าง ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพนทอง ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่10 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สร้างติ่ว ตำบลนาแก ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภูกระแต ตำบลนาคำ ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พันห่าว ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอูนนา ตำบลนางัว 127 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุ่มเหม้า ตำบลอุ่มเหม้า ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอีอูด ตำบลนาเดื่อ ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาดกวน ตำบลไชยบุรี ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาดแพง ตำบลหาดแพง ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวโพน 95 หมู่6 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไห ตำบลบ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอยใหญ่ ตำบลพุ่มแก 19 ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหญ้าปล้อง สีชมพู ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผือ ตำบลบ้านเอื้อง ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจันทร์ ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไฮ ตำบลรามราช ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสุขเกษม ตำบลโพธิ์ตาก ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วง ตำบลเวินพระบาท ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพะทาย ตำบลพะทาย ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากยาม ตำบลสามผง อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบัว ตำบลดงขวาง ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาหัวบ่อ ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาหลวง ตำบลท่าค้อ ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนายอใหญ่ ตำบลนางาม ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนายอเหนือ ตำบลอากาศ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนามน ตำบลบ้านผึ้ง ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาพระชัย ตำบลหนองแวง ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาบั่ว ตำบลเรณูใต้ ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฉันทะ ตำบลนาคู่ ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนางัว ตำบลไผ่ล้อม ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคูณใหญ่ ตำบลนาคูณใหญ่ 99/1 ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคอย ตำบลนางัว 66 หมู่13 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาขาม ตำบลวังยาง ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาขาม ตำบลนาขาม ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพนสว่าง ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเดื่อ ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเข ตำบลนาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทู้ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งมน ตำบลคำเตย ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อสงคราม ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าดอกแก้ว ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาลหนองเทา ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนสะฝาง ตำบลโพนทอง ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนสมอ ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนศาลา ตำบลเหล่าพัฒนา 115 อ.นาหว้า จ.นครพนม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนยาง อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนแดง ตำบลท่าจำปา ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนแดง ตำบลคำเตย ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนแดง ตำบลบ้านเสียว ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย 199 หมู่2 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงอินำ ตำบลพระซอง ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงยอ ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงน้อย ตำบลพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชะโนด ตำบลขามเฒ่า ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชะโงม ตำบลขามเฒ่า ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำพี้ห ตำบลคำพี้ ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำพอกตำบลหนองญาติ ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำผาสุก ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำนกกก ตำบลหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำแม่นาง ตำบลหนองซน 1 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามเปี้ยใหญ่ ตำบลบ้านข่า ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามเตี้ยใหญ่ ตำบลนาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุรุคุ ตำบลกุรุคุ ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุตาไก้ ตำบลกุตาไก้ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกลาง ตำบลโนนตาล ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนสว่าง ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนบก ตำบลโพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนตูม ตำบลก้าเหลือง ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนอนามัย ตำบลเรณูใต้ ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองย่างชิ้น ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโชคอำนวย ตำบลวังตามัว ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสี ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง