ค้นพบจำนวน 288 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคำ ตำบลนาคำ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ 234 ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังยาง ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฮางโฮง ตำบลฮางโฮง 92 หมู่5 ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฮ่องสิม ตำบลหลุบเลา ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหีบรุ่งอรุณ ตำบลตองโขบ 103 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหิน ตำบลหนองแวง ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหลัว ตำบลห้วยหลัว 269 หมู่2 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยกอก ตำบลโพธิไพศาล หมู่8 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลุบเลา ตำบลหลุบเลา ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองฮาง ตำบลธาตุ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหลวง ตำบลนิคมน้ำอูน ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสามขา ตำบลสามัคคีพัฒนา ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสนม ตำบลเชียงเครือ 130 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองลาดใต้ ตำบลหนองลาด หมู่8 ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองพอกใหญ่ ตำบลนาแต้ 210 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผือ ตำบลนาใน ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลาน้อย ตำบลเหล่าปอแดง ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวสร้าง ตำบลอุ่มจาน ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองท่ม ตำบลปลาโหล ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกวั่ง ตำบลหนองกวั่ง ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโดก ตำบลช้างมิ่ง ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงใต้ 49 หมู่1 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลปทุมวาปี 107 หมู่12 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลบ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ต.ไชยวาน ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสุขสำราญ ตำบลโนนสะอาด หมู่7 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสุขเกษม ตำบลไฮหย่อง ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านส่างแก้วสมานมิตร ตำบลท่าแร่ ถ.ท่าแร่-ศรสงคราม หมู่8 ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างแป้น ตำบลแวง ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านส้งเปือย ตำบลขัวก่าย ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีวงศ์ทอง ตำบลช้างมิ่ง ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ 123 ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัฒนา ตำบลวัฒนา 18 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังยาง ตำบลวังยาง ถ.นิตโย ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังเยี่ยม ตำบลหนองแวงใต้ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาดกระเฌอ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางชุม ตำบลโพนสูง ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาย ตำบลมาย ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงลาย ตำบลม่วงลาย หมู่7 ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงไข่น้อย ตำบลด่านม่วงคำ 59 ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูวงน้อย ตำบลคำบ่อ ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูเงิน ตำบลไฮหย่อง ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพันนา ตำบลพันนา ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพังขว้างใต้ ตำบลพังขว้าง หมู่1 ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพอกน้อยพัฒนา ตำบลพอกน้อย ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผักคำภู ตำบลนาใน ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปานเจริญ ตำบลเดื่อศรีคันไชย หมู่10 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลาโหล ตำบลปลาโหล ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบัวใหญ่ ตำบลสว่าง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบะฮีเหนือ ตำบลบะฮี ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบะหว้า ตำบลบะหว้า ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบอน ตำบลนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อเดือนห้า ตำบลโคกภู ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบงใต้ ตำบลบงใต้ ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบงเหนือ ตำบลบงเหนือ ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้น ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฮี ตำบลนาฮี ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาหลวง ตำบลจันทร์เพ็ญ ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนายอ ตำบลสร้างค้อ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนานิยม ตำบลแพด ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาถ่อน ตำบลบ้านถ่อน ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาซอ ตำบลนาซอ ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนางเติ่ง ตำบลโคกภู ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง ถ.นาคำ-นาเวง หมู่4 ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคำ ตำบลนิคมน้ำอูน ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาขาม ตำบลห้วยยาง หมู่3 ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาขาม ตำบลเชิงชุม ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาแก้วน้อย ตำบลนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเพียงใหม่ ตำบลนาเพียง ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเตียง ตำบลตาลเนิ้ง ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธาตุ ตำบลธาตุทอง ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลหนองสนม ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าศิลา ตำบลท่าศิลา ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าก้อน ตำบลท่าก้อน ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับสอ ตำบลงิ้วด่อน ซ.จันตะแสง 1 ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาลโกน ตำบลตาลโกน ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาลเนิ้ง ตำบลตาลเนิ้ง ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาล ตำบลโคกสี ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้าย ตำบลโพนจาน ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาดโพนไผ่ ตำบลวาริชภูมิ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้อน ตำบลสร้างค้อ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา ตำบลต้นผึ้ง ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนสร้างไพร ตำบลทุ่งแก ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนส้มโฮง ตำบลค้อเขียว 2 หมู่6 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนยาวใหญ่ ตำบลหนองลาด ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนปอ ตำบลท่าก้อน ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนแดง ตำบลท่าก้อน ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนแคนใต้ ตำบลหนองลาด ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงอีบ่าง ตำบลนาแต้ ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง