ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก หมู่2 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน่อม ตำบลหน่อม หมู่1 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองหมื่นถ่าน ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม หมู่1 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแฮด ตำบลหนองขาม หมู่13 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสีสวาด ตำบลหนองหมื่นถ่าน หมู่1 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรวมไทย ตำบลโหรา หมู่4 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก หมู่7 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำคำ ตำบลโพนเมือง ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนเมือง ตำบลโพนเมือง หมู่2 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแจ้ง ตำบลแจ้ง หมู่1 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
สถานีอนามัยบ้านน้ำคำ ซ.รอ. 4042 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
สถานีอนามัยบ้านยางเฌอ ซ.2043 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
สถานีอนามัยบ้านโพนเมือง ซ.รอ. 2023 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
สถานีอนามัยบ้านหนองตาโฮม ซ.รอ. 3036 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
สถานีอนามัยบ้านหนองบัว ซ.อบจ. รอ. 1018 ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
สถานีอนามัยบ้านรวมไทย ซ.รอ. 3021 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
สถานีอนามัยตำบลหนองขาม ซ.รอ. 6047 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
สถานีอนามัยตำบลหน่อม ซ.2043 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
สถานีอนามัยบ้านหนองแฮด ซ.รอ. 3013 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
สถานีอนามัยบ้านหนองหมื่นถ่าน ซ.รอ. 3008 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงพยาบาลอาจสามารถ ซ.2043 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง