ค้นพบจำนวน 32 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจาน ตำบลจำปาขัน ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองควายอีน้อย ตำบลเมืองทุ่ง หมู่1 ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลห้วยหินลาด หมู่4 ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเม็ก ตำบลทุ่งศรีเมือง หมู่1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองชั้น ตำบลหินกอง หมู่13 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระโพนทอง ตำบลทุ่งหลวง ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางเลิง ตำบลดอกไม้ ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่ายางชุม ตำบลนาใหญ่ หมู่12 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ 31 ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่ หมู่1 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง หมู่1 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน 111 ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนดู่ ตำบลหัวช้าง หมู่11 ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจานเตย ตำบลทุ่งกุลา หมู่12 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำพรินทร์ ตำบลช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปลือยน้อย ตำบลบ่อพันขัน 75 ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเก่าน้อย ตำบลน้ำคำ หมู่11 ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุวรรณภูมิ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สถานีอนามัยบ้านน้ำคำใหญ่ ซ.อบจ. รอ. 1074 ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สถานีอนามัยบ้านนาใหญ่ ซ.215 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สถานีอนามัยบ้านหนองแวง ซ.รอ. 3013 ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สถานีอนามัยตำบลหัวโทน ซ.อบจ. รอ. 1022 ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สถานีอนามัยตำบลหัวช้าง ซ.AH121 ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สถานีอนามัยบ้านสองชั้น ซ.อบจ. รอ. 1019 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สถานีอนามัยบ้านเปลือยน้อย ซ.รอ. 3022 ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สถานีอนามัยหนองควายอีน้อย ซ.AH121 ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สถานีอนามัยตำบลทุ่งศรีเมือง ซ.215 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สถานีอนามัยบ้านตาเถร ซ.อบจ. รอ. 1089 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สถานีอนามัยบ้านสระโพนทอง ซ.215 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สถานีอนามัยบ้านจานเตย ซ.รอ. 3012 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สถานีอนามัยบ้านตาหยวก ซ.รพช. รอ. 4066 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ซ.AH121 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง