ค้นพบจำนวน 47 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทม ตำบลภูเงิน 105 หมู่9 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวคู ตำบลบึงเกลือ ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหวาย ตำบลภูเงิน หมู่1 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยสามัคคี ตำบลศรีวิลัย หมู่2 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองฟ้า ตำบลโพธิ์ทอง หมู่1 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย หมู่6 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะอาดนาดี ตำบลพรสวรรค์ 33 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะทอน ตำบลขวาว หมู่3 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพันขาง ตำบลนางาม 124 หมู่3 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผักกาดหญ้า ตำบลนาเลิง หมู่3 ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าขี ตำบลนาเมือง หมู่12 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง หมู่9 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำจั้นใหญ่ ตำบลบึงเกลือ ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ทอง 142 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง หมู่6 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง 76 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว หมู่8 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขวาว ตำบลขวาว หมู่9 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดแข้ ตำบลนางาม หมู่12 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกกทัน ตำบลวังหลวง ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไคร่นุ่น ตำบลนาแซง หมู่5 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่สามัคคี ตำบลนาแซง 42 หมู่9 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสนาม ตำบลเมืองไพร 54 หมู่8 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
สถานีอนามัยบ้านสะอาดนาดี ซ.อบจ. รอ. 1043 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านดงกลาง ซ.อบจ. รอ. 1031 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านห้วยสามัคคี ซ.อบจ. รอ. 1079 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านหนองฟ้า ซ.รอ. 4002 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านใหม่สามัคคี ซ.อบจ. รอ. 1006 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านนาวี ซ.รอ. 4031 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านนาโพธิ์ ซ.2259 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านท่าม่วง ซ.รอ. 4024 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านหนองจอก ซ.รอ. 4031 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยนาเวียง ซ.2259 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านนาทม ซ.2259 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านโนนสนาม ซ.รอ. 2051 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านหัวคู ซ.รอ. 2051 ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านหวาย ซ.รอ. 2011 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยน้ำจั้นใหญ่ ซ.อบจ. รอ. 1040 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านผักกาดหญ้า ซ.รอ. 2027 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านสะทอน ซ.23 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านขวาว ซ.รอ. 2027 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านกุดแข้ ซ.รอ. 2027 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
สถานีอนามัยบ้านพันขาง ซ.รอ. 2027 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลเสลภูมิ ซ.2259 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง