ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาญไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง หมู่3 ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้า ตำบลกกโพธิ์ หมู่6 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคำ ตำบลภูเขาทอง หมู่2 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขุ่น ตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมู่1 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงงาม ตำบลบึงงาม 25 หมู่9 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าทรัพย์เจริญ ตำบลท่าสีดา 216 หมู่8 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงบัง ตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมู่6 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฉะวะ ตำบลหนองพอก 81 หมู่5 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำโพนสูง ตำบลกกโพธิ์ หมู่9 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดขุ่น ตำบลรอบเมือง ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสว่าง ตำบลภูเขาทอง 94 หมู่11 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย หมู่9 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองพอก 4 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีอนามัยบ้านหนองคำ ซ.รอ. 4028 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีอนามัยบ้านโนนสว่าง ซ.2418 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีอนามัยบ้านบึงงาม ซ.รพช. รอ. 3191 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีอนามัยบ้านฉวะ ซ.รอ. 4040 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีอนามัยบ้านโคกกลาง ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีอนามัยบ้านกุดขุ่น ซ.2136 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีอนามัยบ้านคำโพนสูง ซ.2136 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีอนามัยบ้านหาญไพรวัลย์ ซ.รพช. รอ. 3191 ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีอนามัยบ้านหนองขุ่น ซ.รพช. รอ. 3076 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีอนามัยบ้านดงบัง ซ.2259 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
สถานีอนามัยบ้านท่าสีดา ซ.รอ. 4025 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงพยาบาลหนองพอก ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง