ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่8 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนกทา ตำบลโพธิ์ศรี หมู่3 ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองตาไก้ 180 หมู่2 ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวงใหญ่ ตำบลขามเปี้ย ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะอาด ตำบลสะอาด หมู่4 ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพิบูลย์ชัย ตำบลอัคคะคำ 3 หมู่9 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบัวคำ ตำบลบัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนามล หมู่2 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนเจริญ ตำบลดอนโอง ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำพอุง ตำบลคำพอุง หมู่7 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแกเปะ ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ หมู่8 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
สถานีอนามัยสะอาดไชยศรี ซ.อบจ. รอ. 1046 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
สถานีอนามัยบ้านแกเปะ ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
สถานีอนามัยตำบลอัคคะคำ ซ.อบจ. รอ. 1011 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
สถานีอนามัยบ้านนามล ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
สถานีอนามัยบ้านคำพอุง ซ.อบจ. รอ. 1046 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
สถานีอนามัยบ้านหนองนกทา ซ.อบจ. รอ. 1009 ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
สถานีอนามัยบ้านนาเรียง ซ.อบจ. รอ. 1028 อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาราชินี ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
สถานีอนามัยบ้านเชียงใหม่ ซ.รอ. 4055 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
สถานีอนามัยบ้านสะอาด ซ.รอ. 4026 ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย ซ.อบจ. รอ. 1006 อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง