ค้นพบจำนวน 33 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวนา ตำบลหนองทัพไทย หมู่6 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอย ตำบลเขื่องคำ ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลโคกสว่าง หมู่4 ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทัพไทย ตำบลหนองทัพไทย หมู่2 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว หมู่3 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลา ตำบลชานุวรรณ ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวารีอุดม ตำบลวารีสวัสดิ์ หมู่9 ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนานวล ตำบลนานวล หมู่12 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาชม ตำบลแสนสุข หมู่4 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนแดง ตำบลแสนสุข หมู่13 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำไฮ ตำบลคำไฮ ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำแดง ตำบลโคกสว่าง หมู่10 ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านค้อใหญ่ ตำบลค้อใหญ่ หมู่1 ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย หมู่1 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ หมู่1 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพร ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีอนามัยตำบลกุดน้ำใส ซ.AH121 ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีอนามัยบ้านดอนแดง ซ.รอ. 4030 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีอนามัยตำบลโพธิ์ใหญ่ ซ.2043 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีอนามัยบ้านหนองหอย ซ.รอ. 4030 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีอนามัยบ้านนาชม ซ.2043 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีอนามัยตำบลหนองทัพไทย ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีอนามัยบ้านอุดม ซ.รอ. 4052 ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีอนามัยบ้านหัวนา ซ.รอ. 3008 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีอนามัยตำบลนานวล ซ.2227 ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีอนามัยบ้านหนองบัว ซ.รอ. 3022 ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีอนามัยบ้านคำแดง ซ.รอ. 3012 ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีอนามัยบ้านคำไฮ ซ.2227 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีอนามัยบ้านค้อ ซ.อบจ. รอ. 1017 ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
สถานีอนามัยบ้านโพธิ์ชัย ซ.รอ. 3012 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลพนมไพร ซ.2043 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง