ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชัย ตำบลหนองพอก ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า หมู่1 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบั่ว ตำบลเขวาทุ่ง 146 หมู่1 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ 155 หมู่5 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรางค์กู่ ตำบลมะอึ ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนงัว ตำบลไพศาล หมู่4 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจอมพล ตำบลนิเวศน์ ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคางฮุง ตำบลธวัชบุรี หมู่5 ต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขาม ตำบลบึงนคร ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย หมู่1 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธวัชบุรี ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย ซ.รอ. 4053 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
สถานีอนามัยตำบลบึงนคร ซ.รอ. 2010 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
สถานีอนามัยบ้านปรางค์กู่ ซ.2044 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
สถานีอนามัยหนองไผ่ ซ.2043 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
สถานีอนามัยตำบลเมืองน้อย ซ.2043 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
สถานีอนามัยตำบลราชธานี ซ.รอ. 3039 ต.ราชธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
สถานีอนามัยบ้านหนองบัว ซ.อบจ. รอ. 1045 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดอนามัยแก้วดวงดี ซ.อบจ. รอ. 1045 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงพยาบาลธวัชบุรี ซ.2044 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง