ค้นพบจำนวน 467 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง หมู่13 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่8 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่5 ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทม ตำบลภูเงิน 105 หมู่9 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชัย ตำบลหนองพอก ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง หมู่1 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง หมู่1 ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก หมู่2 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุ่มเม่าใต้ ตำบลอุ่มเม่า ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุ่มเม้า ตำบลเหล่าหลวง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า หมู่1 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอีง่อง ตำบลอีง่อง หมู่3 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอีโคตร ตำบลศรีโคตร หมู่1 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น 88 หมู่2 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาญไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง หมู่3 ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวหนอง ตำบลหนองแวง จ.ร้อยเอ็ด 45150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวนา ตำบลหนองทัพไทย หมู่6 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวคู ตำบลบึงเกลือ ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวโนนตาลน้อย ตำบลโนนตาล หมู่10 ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหวายหลึม ตำบลมะบ้า 10 จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหวาย ตำบลภูเงิน หมู่1 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยสามัคคี ตำบลศรีวิลัย หมู่2 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน่อม ตำบลหน่อม หมู่1 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอ่าง ตำบลกำแพง 77 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอย ตำบลเขื่องคำ ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้า ตำบลกกโพธิ์ หมู่6 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองหมื่นถ่าน ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสิม ตำบลกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด 45150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองส่วย ตำบลโนนสง่า หมู่8 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยาง ตำบลกกกุง หมู่5 ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองฟ้า ตำบลโพธิ์ทอง หมู่1 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ 71 หมู่1 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวรอง ตำบลดินดำ 110 หมู่10 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลน้ำอ้อม จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบั่ว ตำบลเขวาทุ่ง 146 หมู่1 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลโคกสว่าง หมู่4 ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนกทา ตำบลโพธิ์ศรี หมู่3 ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทัพไทย ตำบลหนองทัพไทย หมู่2 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองตาไก้ 180 หมู่2 ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจาน ตำบลจำปาขัน ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย หมู่6 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคำ ตำบลภูเขาทอง หมู่2 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองควายอีน้อย ตำบลเมืองทุ่ง หมู่1 ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคลอง ตำบลโคกล่าม หมู่8 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขุ่น ตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมู่1 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม หมู่1 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุง ตำบลบ้านฝาง จ.ร้อยเอ็ด 45150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุง ตำบลสว่าง หมู่4 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไศล ตำบลดูกอึ่ง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ 155 หมู่5 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแฮด ตำบลหนองขาม หมู่13 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแสงทุ่ง ตำบลแวง ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวงใหญ่ ตำบลขามเปี้ย ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวงแห่ ตำบลหนองใหญ่ 116 หมู่3 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลห้วยหินลาด หมู่4 ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเม็ก ตำบลทุ่งศรีเมือง หมู่1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสีสวาด ตำบลหนองหมื่นถ่าน หมู่1 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสาวแห ตำบลสาวแห จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามขา ตำบลโพนสูง จ.ร้อยเอ็ด 45150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสังข์ - สงยาง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะอาดนาดี ตำบลพรสวรรค์ 33 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะอาด ตำบลสะอาด หมู่4 ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะทอน ตำบลขวาว หมู่3 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองห้อง ตำบลโคกสูง หมู่8 ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองชั้น ตำบลหินกอง หมู่13 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง หมู่10 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนปอ ตำบลหนองแคน ถ.สุขาภิบาล 15 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระบัว ตำบลสระบัว 29 หมู่15 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระโพนทอง ตำบลทุ่งหลวง ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว หมู่3 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสนามชัย ตำบลเหล่าหลวง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลางาม ตำบลหนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลา ตำบลชานุวรรณ ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีจันทร์ ตำบลบ้านเขือง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวารีอุดม ตำบลวารีสวัสดิ์ หมู่9 ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลพรมสวรรค์ หมู่7 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวารีเกษม ตำบลดูกอึ่ง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังม่วยเหนือ ตำบลวังสามัคคี ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า 90 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านราษฎร์ดำเนินตำบลคำนาดี 121 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านราชธานี ตำบลราชธานี จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ หมู่3 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรวมไทย ตำบลโหรา หมู่4 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางด่อ ตำบลเทอดไทย จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางคำ ตำบลยางคำ หมู่1 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่ 67 ถ.ร้อยเอ็ด-ดินดำ หมู่4 ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางเลิง ตำบลดอกไม้ ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก หมู่7 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะบ้า ตำบลบึงงาม จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงน้ำ ตำบลปาฝา 15 หมู่3 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพิบูลย์ชัย ตำบลอัคคะคำ 3 หมู่9 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพันขาง ตำบลนางาม 124 หมู่3 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพลับพลา ตำบลพลับพลา จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพยอม ตำบลดินดำ ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง