ค้นพบจำนวน 34 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจิก ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขาม ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนบม ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวหนอง ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคูขาด ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังปลาโด ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบัวมาศ ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อใหญ่ ถ.แจ้งสนิท ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบกพร้าว ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงมัน ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโสกภารา ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนราษี ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนทอง ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่ายาว ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่าตามา ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปลือย ถ.แจ้งสนิท ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สถานีอนามัยบ้านบ่อใหญ่ ถ.แจ้งสนิท ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สถานีอนามัยบ้านเปลือย ถ.แจ้งสนิท ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สถานีอนามัยหนองจิก ซ.2063 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สถานีอนามัยวังปลาโด ซ.รพช. มค. 3129 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สถานีอนามัยบ้านหัวหนอง ซ.รพช. มค. 3136 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สถานีอนามัยบ้านดงมัน ซ.2063 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สถานีอนามัยบ้านโสกภารา ซ.มค. 3035 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สถานีอนามัยบ้านบกพร้าว ซ.2063 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สถานีอนามัยบ้านเหล่ายาว ซ.มค. 4007 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สถานีอนามัยหนองคูขาด ซ.อบจ. 3132 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สถานีอนามัยบ้านโนนราษี ซ.มค. 3002 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สถานีอนามัยบ้านเหล่าตามา ซ.219 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สถานีอนามัยบัวมาศ ซ.มค. 3002 ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สถานีอนามัยบ้านหนองขาม ซ.มค. 4007 ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สถานีอนามัยบ้านโนนทอง ซ.มค. 2035 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลบรบือ ซ.23 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง