ค้นพบจำนวน 320 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนงาม ถ.นิตโย ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนทอง ต.โนนทอง ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินฮาว บ้านเมืองพรึก เวียงคำ 278 หมู่6 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัว บ้านหนองบัว 477/4 ซ.เจริญศรีพัฒนา หมู่1 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองขอนกว้าง บ้านอีเลี่ยน 187 หมู่5 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกุงทับม้า บ้านวังสมบูรณ์ 8 หมู่4 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแสง บ้านแสงสว่าง ต.หนองอ้อ ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแวงใหญ่ ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแวง ต.หนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สะแบง บ้านไร่พัฒนา หมู่3 ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สวถานีอนามัยบ้านม่วง ต.บ้านม่วง หมู่1 ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สร้างแป้น ตำบลเชียงเพ็ง ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สร้างแป้น บ้านโนนพัฒนา ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 41130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พังงู บ้านยางคำ 24 ถ.หนองหาน ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผาสุก บ้านโนนผาสุก 84 ถ.มิตรภาพ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอูบมุง ต.อูบมุง หมู่1 ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินโงม ต.บ้านหินโงม 192 หมู่7 ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหายโศก ต.นาสะอาด หมู่2 ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยยาง ต.โพนสูง หมู่4 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยผึ้ง ต.บ้านโปร่ง ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยบง ต.หนองหว้า 264 หมู่2 ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยทราย ต.นายูง 128 ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเกิ้ง ต.ห้วยเกิ้ง 22 หมู่4 ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหมูม่น ต.หมูม่น ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหัวคู ต.หนองหัวคู ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหมื่นท้าว ตำบลโนนสูง ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสว่าง ต.บ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวบาน ต.หนองบัวบาน ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวแดง ต.หนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนาคำ หนองนาคำ 169 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนกเขียน ต.หนองนกเขียน 200 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตะไก้ หนองไผ่ 129 หมู่4 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุง ต.ทุ่งใหญ่ 336 ถ.หนองเม็ก ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกาลึม ต.เมืองพาน ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไฮ หนองไฮ ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองใหญ่ บ้านจั่น ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองใส ตำบลหนองนาคำ 772 หมู่3 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแสงตอ ต.สุมเส้า ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวงจุมพล ต.กุดหมากไฟ ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ต.หนองแวง ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแซง ต.หนองบัวบาน ถ.บุญยาหาร ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแคน ต.หนองหลัก ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเม็ก ต.หนองเม็ก ถ.นิตโย ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเม็ก ต.โนนหวาย หมู่4 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสุมเส้า ต.สุมเส้า ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะอาดนามูล ต.ห้วยสามพาด จ.อุดรธานี 41110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระคุ ต.หนองหัวคู หมู่2 ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระแก้ว ต.บ้านดุง 63 หมู่14 ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้อยพร้าว 167 หมู่1 ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสงเปลือย ต.เสอเพลอ 153 ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีสว่างวัฒนา ต.สีออ 121 หมู่3 ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีสว่าง ต.ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีสง่าเมือง ต.ศรีธาตุ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีเจริญ ต.อ้อมกอ ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังดารา ต.วังทอง ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยา ต.บ้านยา 103 หมู่1 ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยวด ต.บ้านยวด หมู่2 ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วง ต.จำปาโมง ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผือ ต.พันดอน 139 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผักตบ หมู่1 ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากดง ตำบลนิคมสงเคราะห์ 123 ถ.บุญยาหาร ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปะโค ต.ปะโค 119 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุ่งหมากลาน ต.ปะโค 69 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบะยาว ต.บะยาว ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อทอง ตำบลสร้างก่อ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคมทหารผ่านศึก นิคมทหารผ่านศึก หมู่6 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคม ต.บ้านธาตุ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำพ่น ตำบลน้ำพ่น หมู่1 ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำฆ้อง ต.พันดอน 783 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาล้อม ต.คำบง หมู่5 ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนายูง ต.นายูง หมู่1 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนายม ต.ดอนกลอย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 41130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาพู่ ต.นาพู่ ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาบัว ต.นาบัว ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาทม ต.นาทม ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาถ่อน ตำบลบงเหนือ ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาตูม ต.บ้านก้อง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาตาด ต.บะยาว ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาดี ต.นาดี 2 หมู่8 ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาชุมแสง ต.นาชุมแสง ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาข่า นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนากว้าง นากว้าง ต.นากว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาไหม ต.นาไหม หมู่1 ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาแค ต.นาแค หมู่1 ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเหล่า ต.หนองกุงศรี ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเรียง ต.ตาดทอง ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเมืองไทย ต.น้ำโสม ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเตย ต.โนนทอง ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเจริญ ต.บ้านจันทร์ ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธาตุ ต.บ้านธาตุ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธาตุ ต.หายโศก หมู่2 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่ง ต.บ้านชัย ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าสี ต.แสงสว่าง 65 หมู่3 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าลุมภู ต.บุ่งแก้ว ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าลี่ ต.ท่าลี่ 118 หมู่4 ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าไฮ ต.จำปี ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทองอินทร์ ต.เสอเพลอ 150 หมู่13 ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง