ค้นพบจำนวน 36 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหัน ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัวน้อย ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแดง ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส้มกบ ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโพนงาม ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสารจอดเก่า ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองข่า ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระโพนทอง ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านบัว ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งลุยลาย ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุดเลาะ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนกอก ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซับสีทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขามป้อม ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนเขวา ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แก้งตาดไช ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ หมู่5 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
สถานีอนามัยทุ่งลุยลาย ซ.ชย. 4015 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
สถานีอนามัยสารจอด ซ.ชย. 4015 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
สถานีอนามัยบ้านหนองโพนงาม ซ.2055 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
สถานีอนามัยตำบลบ้านเป้า ซ.2366 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
สถานีอนามัยขามป้อม ซ.2366 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
สถานีอนามัยบ้านโนนเขวา ซ.2366 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
สถานีอนามัยตำบลบ้านหัน ซ.2037 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
สถานีอนามัยตำบลกุดเลาะ ซ.2366 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
สถานีอนามัยสระโพนทอง ซ.ชย. 4005 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
สถานีอนามัย ซ.ชย. 4005 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
สถานีอนามัยตำบลบ้านบัว ซ.2037 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
สถานีอนามัยหนองข่า ซ.ชย. 4008 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
สถานีอนามัยตำบลโนนกอก ซ.ชย. 4021 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
สถานีอนามัยหนองแดง ซ.ชย. 4008 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
สถานีอนามัยบ้านเดื่อ ซ.2037 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
สถานีอนามัยบ้านซับสีทอง ซ.ชย. 4021 อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ซ.2037 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง