ค้นพบจำนวน 359 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหนอง 182 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสองห้อง ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองไผ่ 196 ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวนาคำ ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแซง ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแก ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาด ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเจริญ ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธาตุ ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอน ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงกลาง ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนน 258 ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหมือดแอ่ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาดิน ถ.สุรนารายณ์ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแวง ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระพัง ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหัน ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านขาม ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาหนองทุ่ม ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาฝาย ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงบัง หมู่4 ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โพนทอง ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนสำราญ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนทอง ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนจาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยหินฝน จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยต้อน ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองอีหล่อ ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหลอด ถ.หนองปลาเฒ่า ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองพีพ่วน ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองพวง ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัวน้อย ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัวขาว ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองตานา ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองตะเคียน ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองคอนไทย 383 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแดง ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สามพันตา ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สระสี่เหลี่ยม ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส้มกบ ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รังงาม ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยางหวาย ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภูดิน ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผาเบียด หมู่2 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่าไม้แดง ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บุฉนวน ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหัน ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยยายจิ๋ว ถ.สุรนารายณ์ ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยบงเหนือ ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยน้ำคำ ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยคนทา ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลุบค่าย ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลุบโพธิ์ ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหญ้าโก้ง ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองศาลา ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวพรม ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวบาน ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโพนงาม ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสารจอดเก่า ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังกำแพง ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังใหม่พัฒนา ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาดชุมพล 363 หมู่1 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมูลกระบือ ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฝาย ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากจาบ ถ.สุรนารายณ์ ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบัวพักเกวียน ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฮี ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาระยะ ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนายางกลัก ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาแก ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาเนิน ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซำมูลนาก ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชวน ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านค่าย ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดหูลิง ถ.ทวีราษฏร์บูรณะ ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดชุมแสง ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดแคน ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโอโล ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโหล่น ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งนก ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนศรีสง่า ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนน้อย ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนเหม่า ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกมั่งงอย ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกเพชร ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก้งยาว ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเซียมป่าหม้อ ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง