ค้นพบจำนวน 225 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหมี ตำบลหนองหมี ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว หมู่1 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคำ ตำบลนาคำ ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาแก ตำบลนาแก หมู่1 ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไผ่ ตำบลไผ่ ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเมืองยโสธร ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประชาอาสาบ้านโพนสิม ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวนา ตำบลห้วยแก้ง ถ.วารีราชเดช ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวดอน ตำบลผือฮี หมู่4 ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวดง ตำบลพระเสาร์ หมู่6 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวงัว ตำบลกำแมด ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง หมู่8 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้องข่า ตำบลน้ำคำใหญ่ ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้องแซง ตำบลห้องแซง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหวาย ตำบลสามัคคี ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหิน ตำบลหนองหิน ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสนม ตำบลคำเตย ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยาง ตำบลโคกสำราญ หมู่11 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลเขื่องคำ ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองชุม ตำบลโคกนาโก ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคูน้อย ตำบลน้ำคำ ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลนาเวียง หมู่4 ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแคนน้อย ตำบลบุ่งค้า หมู่7 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแข้ ตำบลโคกนาโก ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแก ตำบลกุดชุม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเรือ ตำบลหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสุขเกษม ตำบลโนนเปือย ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสีสุก ตำบลดู่ลาด ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสิงห์ ตำบลสิงห์ ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรง ตำบลคูเมือง หมู่4 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามแยก ตำบลสามแยก ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามเพีย ตำบลดู่ทุ่ง ถ.แจ้งสนิท ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสว่าง ตำบลสำราญ ต.ทุ่งนางโอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างมิ่ง ตำบลสร้างมิ่ง 1 หมู่3 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสมสะอาด ตำบลโคกสำราญ ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านส้มผ่อ ตำบลส้มผ่อ ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสงยาง ตำบลสงยาง ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสงเปือย ตำบลสงเปือย หมู่6 ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศิริพัฒนา ตำบลน้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านราชมุนี ตำบลโนนทราย ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านย่อ ตำบลย่อ ถ.แจ้งสนิท ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะหรี่ ตำบลภูเงิน ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูแผงม้า ตำบลนิคมคำสร้อย หมู่10 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระเสาร์ ตำบลพระเสาร์ ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าชาด ตำบลห้องแซง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบากเรือ ตำบลบากเรือ หมู่9 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบกน้อย ตำบลดงแดนใหญ่ หมู่7 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคม ตำบลกระจาย ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสะไมย์ ตำบลนาสะไมย์ ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนากอก ตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโส่ ตำบลนาโส่ ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเวียง ตำบลกู่จาน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้อมเกล้า ตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งมน หมู่7 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งนางโอก ตำบลทุ่งนางโอก ถ.วารีราชเดช ต.ทุ่งนางโอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตูม ตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านติ้ว ตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดู่ลาด ตำบลดู่ลาด ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดู่ทุ่ง ตำบลดู่ทุ่ง ถ.แจ้งสนิท ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนผึ้ง ตำบลบากเรือ หมู่4 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนกลอย ตำบลค้อเหนือ ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงจงอาง ตำบลบึงแก หมู่5 ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงแคนใหญ่ ตำบลดงแคนใหญ่ ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงเจริญ ตำบลดงเจริญ หมู่3 ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชัยชนะ ตำบลบึงแก หมู่7 ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องเม็ก ตำบลบุ่งค้า หมู่4 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคุ้ม ตำบลคูเมือง หมู่9 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำฮี ตำบลขั้นไดใหญ่ ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำผักกูด ตำบลหนองแหน ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำครตา ตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำไผ่ ตำบลคำไผ่ ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำแดง ตำบลเดิด ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำเตย ตำบลคำเตย ถ.วารีราชเดช ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขุมเงิน ตำบลขุมเงิน ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกู่จาน ตำบลกู่จาน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดพันเขียว ตำบลหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดกุง หมู่6 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดแห่ ตำบลกุดแห่ 116 หมู่9 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดแข้ด่อน ตำบลกุดเชียงหมี ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดเชียงหมี ตำบลกุดเชียงหมี หมู่10 ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกำแมด ตำบลกำแมด ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระจาย ตำบลกระจาย ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนทัน ตำบลโพนทัน ถ.แจ้งสนิท ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนเมือง ตำบลฟ้าห่วน ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ศรี ตำบลม่วง หมู่8 ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนประทาย ตำบลหนองแหน ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนคูณ ตำบลโนนคูณ ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนค้อ หนองเป็ด ต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนเปือย ตำบลโนนเปือย ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสำราญ ตำบลโคกสำราญ ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกวิไล ตำบลสามัคคี ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง