ค้นพบจำนวน 46 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง หมู่15 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอีหล่ำ ตำบลอีหล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้อมแก้ว ตำบลก้านเหลือง ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวช้าง ตำบลหัวช้าง ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนกเจ่า ตำบลรังแร้ง ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแคน ตำบลหนองห้าง 48 หมู่13 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยาง ตำบลสำโรง ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพงพรต ตำบลหนองห้าง หมู่3 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปะอาว ตำบลปะอาว ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำท่วม ตำบลแข้ ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งไชย ตำบลทุ่งไชย หมู่2 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาเกษ ตำบลตาเกษ หมู่1 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขะยูง ตำบลขะยูง ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนดวน ตำบลบุสูง ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนหนองหว้า ตำบลโดด ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนแตน ตำบลแขม หมู่8 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกหล่าม ตำบลโคกหล่าม หมู่4 ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคก ตำบลโคกจาน หมู่2 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแต้ ตำบลแต้ หมู่1 ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแข้ ตำบลแข้ ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย 99 ถ.เพียรพจนกิจ หมู่7 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
สถานีอนามัยบ้านหัวช้าง ซ.2083 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีอนามัยบ้านโนนแตน ซ.2083 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีอนามัยบ้านโคกหล่าม ซ.2083 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีอนามัยบ้านหนองนกเจ่า ซ.ศก. 4041 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีอนามัยบ้านอีหล่ำ ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีอนามัยตำบลโพธิ์ชัย ซ.ศก. 2025 ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีอนามัยบ้านยางเอือด ซ.ศก. 2043 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีอนามัยบ้านตาเกษ ซ.ศก. 3022 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีอนามัยหนองไฮ ซ.ศก. 3007 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีอนามัยตำบลแต้ ซ.ศก. 2105 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีอนามัยบ้านขะยูง ซ.ศก. 3051 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีอนามัยบ้านปะอาว ซ.ศก. 3051 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีอนามัยพงพรต ซ.ศก. 3025 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีอนามัยบ้านหนองหัวหมู ซ.226 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีอนามัยบ้านหนองแคน ซ.226 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีอนามัยบ้านน้ำท่วม ซ.ศก. 3051 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีอนามัยบ้านแข้ ซ.ศก. 3051 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีอนามัยบ้านก้านเหลือง ซ.ศก. 4020 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีอนามัยบ้านอ้อมแก้ว ซ.ศก. 4020 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีอนามัยบ้านทุ่งไชย ซ.ศก. 4020 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีอนามัยบ้านโคก ซ.ศก. 4020 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีอนามัยบ้านโพนดวน ซ.ศก. 4020 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง