ค้นพบจำนวน 38 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยจันทร์ ตำบลห้วยจันทร์ 403 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลักหิน ตำบลบักดอง 233 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงแยก ตำบลพราน 194 หมู่6 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย 199 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่ม ตำบลไพรบึง หมู่11 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตานวน ตำบลกันทรอม ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซำขี้เหล็ก ตำบลพราน 227 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซำเขียน ตำบลไพร 63 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านค้อปอ ตำบลขุนหาญ หมู่5 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกันตรวจ ตำบลห้วยจันทร์ 132 หมู่1 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกันจด ตำบลกระหวัน 112 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกราม ตำบลไพร 117 หมู่9 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์วงศ์ ตำบลโพธิ์วงศ์ ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์น้อย ตำบลกระหวัน ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ 350 หมู่2 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทับทิมสยาม 07 บ้านสันติสุข ตำบลบักดอง 7 หมู่15 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
สถานีอนามัยซำเขียน ซ.24 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยบ้านทุ่ม ซ.24 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยบ้านกราม ซ.ศก. 3004 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยบ้านกันจด ซ.24 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยบ้านโพธิ์น้อย ซ.2111 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยบ้านโพธิ์กระสังข์ ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยบ้านค้อปอ ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยบ้านพราน ซ.ศก. 3040 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยม่วงแยก ซ.2127 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยกันตรวจ ซ.รพช. ศก. 3230 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยบ้านกันทรอมเหนือ ซ.2341 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยหนองบัว ซ.รพช. ศก. 3230 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยบ้านหลักหิน ซ.2127 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยตานวน ซ.2341 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยซำขี้เหล็ก ซ.2335 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยสำโรงเกียรติ ซ.2335 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยห้วยจันทร์ ซ.2341 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยบ้านทับทิมสยาม 7 ซ.2341 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลขุนหาญ ซ.2111 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง