ค้นพบจำนวน 56 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวเสือ ตำบลหัวเสือ หมู่1 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปราสาท ตำบลปราสาท หมู่1 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอาวอย ตำบลโสน หมู่2 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองลุง ตำบลสะเดาใหญ่ หมู่11 ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคล้า ตำบลโสน หมู่3 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น หมู่1 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสมบูรณ์ ตำบลห้วยใต้ หมู่4 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวิทย์ ตำบลลมศักดิ์ หมู่9 ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรือคันตะวันออก ตำบลปรือใหญ่ หมู่5 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ หมู่1 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อทอง ตำบลปราสาท หมู่7 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคมซอยกลาง ตำบลหนองฉลอง หมู่6 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาก๊อก ตำบลห้วยสำราญ หมู่6 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะเคียนบังอิง ตำบลศรีสะอาด หมู่8 ต.ศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน หมู่1 ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตรอย ตำบลหนองฉลอง หมู่5 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจะกง ตำบลจะกง หมู่2 ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองกลาง ตำบลตาอุด หมู่6 ต.ตาอุด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขนุน ตำบลโสน ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด หมู่1 ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกวางขาว ตำบลนิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกฤษณา ตำบลกฤษณา หมู่2 ต.กฤษณา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใจดี ตำบลใจดี หมู่1 ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนน ตำบลศรีตระกูล ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชร หมู่1 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทับทิมสยาม 06 บ้านนาจะเรีย ตำบลปรือใหญ่ หมู่13 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ถ.ไกรภักดี ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยสำโรงตาเจ็น ซ.ศก. 3027 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านกฤษณา ซ.ศก. 3023 ต.กฤษณา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยหัวเสือ ซ.220 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านจะกง ซ.ศก. 3023 ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านโคกเพชร ซ.2167 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านกันจาน ซ.220 ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยตะเคียนช่างเหล็ก ซ.ศก. 3016 ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านวิทย์ ซ.ศก. 3016 ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยตะเคียนบังอีง ซ.ศก. 2002 ต.ศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยใจดี ซ.ศก. 4047 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านปราสาท ซ.ศก. 4047 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยโคกโพน ซ.ศก. 2002 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยนาก๊อก ซ.ศก. 4047 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านหนองลุง ซ.ศก. 5050 ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยหนองคล้า ซ.ศก. 2002 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านตาอุด ซ.24 ต.ตาอุด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ่อทอง ซ.ศก. 2002 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านตรอย ซ.24 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยนิคม ซ.2157 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านโนน ซ.24 ต.ตาอุด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยสมบูรณ์ ซ.24 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านกวางขาว ซ.2157 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยขนุน ซ.24 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยปรือคันตะวันออก ซ.2157 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านปรือใหญ่ ซ.2341 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยทับทิมสยาม ซ.2341 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลขุขันธ์ ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลขุขันธ์ ซ.2157 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง