ค้นพบจำนวน 68 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหิน ตำบลสวนกล้วย หมู่2 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเดียงน้อย ตำบลเมือง ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสังเม็ก ตำบลสังเม็ก ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีอุดม ตำบลจานใหญ่ ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละลาย ตำบลละลาย ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วง ตำบลตระกาจ ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน 181 หมู่6 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาขนวน ตำบลขนุน หมู่5 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนากันตม ตำบลสังเม็ก ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนา ตำบลภูเงิน ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าสว่าง ตำบลโนนสำราญ 133 หมู่9 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าพระ ตำบลภูเงิน ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถนนวิหาร ตำบลบึงมะลู ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาแท่น ตำบลบึงมะลู ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านด่านกลาง ตำบลภูผาหมอก ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชำเม็ง ตำบลเสาธงชัย ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชำ ตำบลชำ ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจำนัน ตำบลสวนกล้วย ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจาน ตำบลจานใหญ่ ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำโปรย ตำบลละลาย ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขนุน ตำบลขนุน หมู่1 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสมประสงค์ ตำบลกระแซง ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโดนเอาว์ ตำบลรุง 1 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกเจริญ ตำบลละลาย ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคก ตำบลทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก ตำบลหนองหญ้าลาด ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเดียงตะวันตก ตำบลเวียงเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขวา ตำบลกระแซง ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ 360 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สำนักงานสุขภาพโศกขามป้อม ตำบลเสาธงชัย หมู่4 ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ ถ.วีระเทพ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
สถานีอนามัยบ้านหนองฮาง ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านท่าพระ ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านจานใหญ่ ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านม่วง ซ.24 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านภูเงิน ซ.221 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านนา ซ.221 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านกันตม ซ.รพช. ศก. 3165 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยศรีอุดม ซ.24 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านหนองหิน ซ.ศก. 2033 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านกุดเสลา ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านแก ซ.ศก. 2112 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยสามแยกวังเสือ ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านกระแซง ซ.ศก. 3005 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านนาขนวน ซ.ศก. 2033 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านเดียงตะวันตก ซ.ศก. 6032 ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านเขวา ซ.ศก. 3005 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยตำบลสังเม็ก ซ.ศก. 6032 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านขนุน ซ.รพช. ศก. 3017 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านหนองเดียงน้อย ซ.ศก. 2109 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยทุ่งใหญ่ ซ.ศก. 3005 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยโคก ซ.ศก. 3005 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านท่าสว่าง ซ.ศก. 3011 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านโคกเจริญ ซ.ศก. 3005 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านโคกสะอาด ซ.2248 ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านละลาย ซ.2335 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยคำโปรย ซ.2335 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านโนนสำราญ ซ.รพช. ศก. 3017 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยโดนเอาว์ ซ.2335 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยชำเม็ง ซ.2335 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านด่าน ซ.2248 ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ซ.221 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านเสาธงชัย ซ.2248 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ซ.221 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง