ค้นพบจำนวน 58 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาบัว ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาดี หมู่2 ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอาลอ ตำบลนาดี ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาบัว ตำบลนาบัว ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทัพกระบือ ตำบลสำโรง ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกาเกาะ ตำบลตาอ๊อง ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวาย ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสลักได ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราม ต.บุฤาษี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนอกเมือง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าสว่าง ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาอ็อง ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตั้งใจ ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตระแสง ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคอโค หมู่1 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกาเกาะ ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแสลงพันธ์ หมู่1 ต.แสลงพันธ์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแกใหญ่ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองที ถ.เทศบาล 4 ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเพี้ยราม หมู่1 ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเทนมีย์ ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเฉนียง ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานพยาบาลสถานีกาชาดที่ 1 พลสุรินทร์อนามัย ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางสุรินทร์ 53/6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์สุขภาพชุมชนสุริยกานต์ ถ.สุรยกานต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์สุขภาพชุมชนสถานีรถไฟ 49-51 ถ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) 312/1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ ซ.วิมลบัณฑิต ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 7 ถ.กรุุุุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
สถานีอนามัยตำบลกาเกาะ ซ.สร. 4026 ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยตำบลเพี้ยราม ซ.สร. 4026 ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยตำบลตั้งใจ ซ.สร. 3014 ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยบึง ถ.ปัทมานนท์ ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยบ้านอาลอ ซ.สร. 4026 ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยตำบลนาดี ซ.สร. 4026 ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยตำบลท่าสว่าง ซ.สร. 4026 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยแกใหญ่ ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยตำบลแสลงพันธ์ ซ.214 ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยตำบลเมืองที ถ.เทศบาล 4 ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยตำบลคอโค ซ.สร. 3011 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยตำบลราม ซ.226 ต.บุฤาษี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยสลักได ซ.2077 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยตระแสง ซ.สร. 3011 ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยนอกเมือง ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยตำบลเฉนียง ซ.214 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยตำบลสวาย ซ.สร. 3011 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยตำบลเทนมีย์ ซ.สร. 3005 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยบ้านนาบัว ซ.สร. 3032 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยบ้านทัพกระบือ ซ.สร. 3010 ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยตำบลนาบัว ซ.สร. 3032 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยตำบลตาอ็อง ซ.สร. 3005 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยตำบลทมอ ซ.สร. 3005 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ 2 ถ.หลักเมือง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลรวมแพทย์ ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน ซ.214 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง