ค้นพบจำนวน 471 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองขาม ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยาง ตำบลบ้านยาง ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยาง ตำบลบ้านยาง 144 หมู่4 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยาง ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง หมู่1 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระสัง ตำบลกระสัง ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระสัง ตำบลกระสัง ต.กระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไทร ตำบลบ้านไทร ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 80 หมู่3 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองพลอง ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองโสน ตำบลหนองโสน หมู่9 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หงอนไก่ ตำบลหนองแวง ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผไทรินทร์ ตำบลผไทรินทร์ ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีกฝาย ตำบลหนองตาด ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปลัดปุ๊ก ตำบลวังเหนือ จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปราสาท ตำบลปราสาท 104 จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บุไร่อ้อย ตำบลเจริญสุข หมู่4 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหูทำนบ ตำบลหูทำนบ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินเหล็กไฟ ตำบลหินเหล็กไฟ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัววัว ตำบลเสม็ด ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวถนน ตำบลหัวถนน หมู่1 ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวช้าง ตำบลบ้านดู่ หมู่4 ต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหว้าใต้ ตำบลหนองเต็ง ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหว้า ตำบลตาเสา ต.ตาเสา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยสำราญ ตำบลห้วยสำราญ ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยราช ตำบลห้วยราช ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลัก ตำบลเขาดินเหนือ หมู่1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้า ตำบลหนองแวง ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้า ตำบลละลวด ต.ละลวด อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหมี ตำบลโคกว่าน ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยาง ตำบลหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ หมู่7 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองมันปลา ตำบลหนองคู ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองมะค่า ตำบลผไทรินทร์ ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองม่วง ตำบลทะเมนชัย ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองพลวง ตำบลลำดวน 230 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผะองค์ ตำบลหนองกระทิง ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวโคก ตำบลหนองบัวโคก ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลดอนกอก จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบอน ตำบลหนองบอน หมู่1 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนา ตำบลโนนขวาง 55 จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทำนบ ตำบลบุกระสัง 100 หมู่1 ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทองลิ่ม ตำบลหนองโบสถ์ หมู่4 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตาด ตำบลหนองตาด ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองกง หมู่3 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตาเยา ตำบลหนองแวง ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตาเปล่ง ตำบลช่อผกา 57 ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจิก ตำบลหายโศก ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองครก ตำบลเมืองแฝก ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขมาร ตำบลหนองขมาร ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกี่ ตำบลหนองกี่ ถ.ราชดำริ หมู่6 ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองการะโก ตำบลแคนดง ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกราด หนองตระครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกก ตำบลสะเดา หมู่9 ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกก ตำบลส้มป่อย ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไม้งาม ตำบลหนองไม้งาม หมู่9 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ 3 หมู่4 ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไทร ตำบลหนองไทร หมู่1 ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโพรง ตำบลอิสาณ ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโคลน ตำบลสระทอง ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลดอนกอก หมู่2 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเสม็ด ตำบลลำนางรอง ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเยือง ตำบลหนองเยือง ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเม็ก ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเต็ง ตำบลหนองเต็ง หมู่17 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเกียบ ตำบลสะแกโพรง ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเกาะ ตำบลสตึก 40 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสูงเนิน ตำบลสูงเนิน ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ ตำบลแสลงพัน ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลสี่เหลี่ยม ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสิงห์ ตำบลบ้านสิงห์ หมู่11 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรงโคกเพชร หมู่3 ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรง ตำบลสำโรง หมู่1 ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสายตะกู ตำบลสายตะกู ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสายตรี 4 ใต้ ตำบลบึงเจริญ ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสายโท 5 ใต้ ตำบลจันทบเพชร ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสายโท 12 ใต้ ตำบลสายตะกู ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันติสุข ตำบลสำโรงใหม่ ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะแกซำ ตำบลสะแกซำ หมู่2 ต.สะแกซำ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองห้อง ตำบลบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองชั้น ตำบลสองชั้น หมู่3 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวายสอ ตำบลบัวทอง หมู่1 ต.บัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวายสอ ตำบลเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวายจีก ตำบลสวายจีก ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนใหม่ ตำบลกระสัง 153 หมู่3 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระบัว ตำบลสระบัว ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระขุด ตำบลทุ่งกระเต็น 261 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสนามชัย ตำบลสนามชัย ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสนวน ตำบลสนวน ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีภูมิ ตำบลศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีทายาท ตำบลหนองแวง ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านว่านพัฒนา ตำบลโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลุมปุ๊ก ตำบลลุมปุ๊ก ต.ลุมปุ๊ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลุงขี้หนู ตำบลท่าโพธิ์ชัย ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง