ค้นพบจำนวน 40 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนทอง ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสาย 31 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองระเวียง 158 หมู่6 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองม่วงใหญ่ ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองจิก ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สัมฤทธิ์ 19 หมู่12 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รังกาใหญ่ ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มะค่าระเว ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประสุข ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซึม 29 หมู่5 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเตย หมู่1 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคมสร้างตนเอง 2 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคมสร้างตนเอง 1 209 หมู่1 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าหลวง 207 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าลี่ 53 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชีวาน 206 หมู่1 ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จารย์ตำรา ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไผ่นกเขา 30 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานพยาบาลเวชกรรมพิมายเมดิคอล 541/1 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ศูยน์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ถ.พิมาย-ชุมพวง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีอนามัยประสุข ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีอนามัยจารย์ตำรา ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีอนามัยหนองจิก ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีอนามัยบ้านเตย ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีอนามัยบ้านท่าหลวง ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีอนามัยบ้านซึม ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีอนามัยรังกาใหญ่ ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีอนามัยมะค่าระเว ซ.โยธาธิการ ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีอนามัยนิคม 2 ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีอนามัยนิคม 1 ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีอนามัยหนองสาย ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีอนามัยหนองระเวียง ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีอนามัยไผ่นกเขา ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีอนามัยหนองหญ้าขาว ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีอนามัยบ้านท่าลี่ ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีอนามัยโนนทอง ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีอนามัยหนองม่วงใหญ่ ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลพิมายเมดิคอล ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง