ค้นพบจำนวน 237 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง หมู่5 ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.สระแก้ว 27250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น จ.สระแก้ว 27120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หันทราย ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหว้า ตำบลหนองหว้า ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองมั่ง ตำบลหนองแวง จ.สระแก้ว 27180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองม่วง ตำบลหนองม่วง จ.สระแก้ว 27180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองผักแว่น ตำบลทัพราช ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองปรือ ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองติม ตำบลทัพราช ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแวง ตำบลหนองแวง จ.สระแก้ว 27180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ละลมติม ตำบลโคกสูง จ.สระแก้ว 27120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ราชันย์ ตำบลไทยอุดม ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รัตนะ ตำบลทัพไทย ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มะกอก ตำบลทัพเสด็จ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฟากห้วย ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผ่านศึก ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย หมู่5 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน หมู่3 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่ จ.สระแก้ว 27250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด หมู่4 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ หมู่1 ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนายาว ตำบลท่ากระดาน 499 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย หมู่4 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน จ.สระแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง หมู่6 ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ(บ้านคลองยายอินทร์) ตำบลวังทอง จ.สระแก้ว 27250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซับสิงโต ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส หมู่5 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม หมู่1 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองสิบสอง ตำบลวังท่าช้าง ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย 1 หมู่1 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโรงเรียน ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก่งสีเสียด บ้านแก่งสีเสียด ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ หมู่5 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางาม ตำบลตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาคันหัก ตำบลพระเพลิง ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งมหาเจริญ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่ จ.สระแก้ว 27250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าแยก ตำบลท่าแยก ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทัพไทย ตำบลทัพไทย ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทัพเซียม จ.สระแก้ว 27180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทับพริก ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตาหลังใน ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองหว้า ตำบลทับพริก ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองผักขม ตำบลท่าแยก ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองปลาโด ตำบลท่าแยก ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองน้ำใส ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองทับจันทร์ ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง จ.สระแก้ว 27180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง จ.สระแก้ว 27250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดเกวียน ตำบลตาพระยา ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง จ.สระแก้ว 27180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไทรทอง ตำบลพระเพลิง ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น จ.สระแก้ว 27120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคคลาน ตำบลโคคลาน ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกสูง ตำบลโคกสูง จ.สระแก้ว 27120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง