ค้นพบจำนวน 101 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาดใหญ่ ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางช้าง ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกุ้ง ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางแก้ว 1/1 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดวรภูมิ ตำบลสวนหลวง ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดปากสมุทร ตำบลแหลมใหญ่ 26/36 ถ.ราษฏร์ประสิทธิ์ ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดประชา ตำบลปลายโพงพาง ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดบางคนฑีใน ตำบลบางคนฑี ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดบางขันแตก ตำบลบางขันแตก 34/4 หมู่1 ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดช่องลม ตำบลวัดประดู่ ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดโคกเกตุ ตำบลปลายโพงพาง ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดเขายี่สาร ตำบลยี่สาร ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่แยก ตำบลปลายโพงพาง ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากลัด ตำบลคลองเขิน ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากมาบ ตำบลบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบังปืน ตำบลนางตะเคียน ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะวันจาก ตำบลลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง 17/4 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองพลับ ตำบลท่าคา ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองช่อง ตำบลคลองโคน ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก้วฟ้า ตำบลบ้านปรก ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขตเมือง ตำบลลาดใหญ่ 156 หมู่6 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนหลวง ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดประดู่ ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยายแพง ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านปราโมทย์ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านปรก ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางสะแก ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางยี่รงค์ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพรม ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนางลี่ ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนกแขวก ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางจะเกร็ง 35 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกระบือ ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางแค ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้ายหาด ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าคา ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนมะโนรา ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจอมปลวก ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองโคน ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโรงหีบ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแหลมใหญ่ ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเหมืองใหม่ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองเหมืองใหม่ ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถานพยาบาลเรือนจำกลางสมุทรสงคราม 116 ถ.เอกชัย อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ศูนย์แพทย์ชุมชนพระตรูอุดมสมุทรคุณ ถ.แหลมใหญ่ ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ศูนย์แพทย์ชุมชนแม่กลอง ซ.บางประจัน ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 708 ถ.ประสิทธิพัฒนา ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ศู่นย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุทรสงคราม 136 ถ.เอกชัย หมู่4 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออัมพวา ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคนที ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 202 หมู่3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยวัดวรภูมิ ซ.3093 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถานีอนามัยวัดปากสมุทร ถ.ราษฏร์ประสิทธิ์ ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยวัดปรีดาราม (ยายส้ม) ซ.สส. 4004 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถานีอนามัยวัดประดู่ ซ.สส. 4004 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถานีอนามัยวัดบางขันแตก ซ.สส. 2062 ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยวัดน้อยแสงจันทร์ ซ.สส. 6008 ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยวัดดาวดึงษ์ ซ.325 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถานีอนามัยวัดช่องลม ซ.สส. 4004 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถานีอนามัยบ้านสี่แยก ซ.สส. 2009 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถานีอนามัยบ้านปากลัด ซ.สส. 6008 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยบ้านปากมาบ ซ.สส. 2003 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยบ้านปราโมทย์ ซ.สส. 4004 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถานีอนามัยบ้านดาวโด่ง ซ.สส. 3010 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยบ้านฉู่ฉี่ ซ.สส. 2003 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยบ้านคลองพลับ ซ.สส. 3013 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถานีอนามัยบ้านคลองช่อง ซ.สส. 2021 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถานีอนามัยบ้านเขตเมือง ซ.สส. 4019 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยบ้านแก้วฟ้า ซ.325 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยบางนางลี่ ซ.สส. 4013 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถานีอนามัยบางนกแขวก ซ.สส. 6006 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยบางจะเกร็ง ซ.สส. 2003 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยบางคนที ซ.สส. 6002 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยบังปืน ซ.สส. 2001 ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยท้ายหาด ซ.สส. 4027 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยท่าคา ซ.สส. 3013 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถานีอนามัยตำบลแหลมใหญ่ ซ.สส. 3065 ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยตำบลเหมืองใหม่ ซ.สส. 4004 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถานีอนามัยตำบลโรงหีบ ซ.สส. 4013 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยตำบลยี่สาร ซ.สส. 2021 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถานีอนามัยตำบลปลายโพงพาง ซ.3093 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถานีอนามัยตำบลบ้านปรก ซ.สส. 6008 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยตำบลบางยี่รงค์ ซ.สส. 4013 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยตำบลบางพรม ซ.สส. 6002 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยตำบลบางแก้ว ซ.35 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยตำบลบางกุ้ง ซ.สส. 4013 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยตำบลบางกระบือ ซ.สส. 3011 ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยดอนมะโนรา ซ.325 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ซ.3093 ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สถานีอนามัยจอมปลวก ซ.325 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
สถานีอนามัยคลองเหมืองใหม่ ซ.สส. 4004 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถานีอนามัยคลองโคน ซ.สส. 2021 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
สถานีอนามัยบ้านรางห้าตำลืง ซ.สส. 2001 ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงพยาบาลหันคา ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงพยาบาลแม่กลอง 2 ถ.ราษฏร์ประสิทธิ์ ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง