ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหลวง 15 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางระกำ ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางปลา ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเลน 68 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านย่านซื่อ ตำบลบ้านช้าง 188 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางหวาย 13 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเวฬุวนาราม ตำบลลำพญา 58 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหินมูล หมู่6 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหลักชัย ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางภาษี 1/1 หมู่6 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางไทรป่า ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบัวปากท่า 74 หมู่5 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนิลเพชร ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนราภิรมย์ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนตูม 60 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองนกกระทุง ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่หูช้าง 74 หมู่5 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไทรงาม ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยหินมูล ซ.3351 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
สถานีอนามัยไผ่หูช้าง ซ.346 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยบ้านเวฬุวนาราม ซ.นฐ. 3004 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยบางหวาย ซ.3351 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
สถานีอนามัยบางระกำ ซ.นฐ. 5032 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยบางภาษี ซ.เทศบาล 2 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยบางปลา ซ.3296 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยบางไทรป่า ซ.รพช. ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยตำบลหลักชัย ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยตำบลลำพญา ซ.นฐ. 5032 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยตำบลบางหลวง ซ.3351 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
สถานีอนามัยตำบลบัวปากท่า ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยตำบลนิลเพชร ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยตำบลนราภิรมย์ ซ.กรุงนนท์-จงถนอม ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยตำบลไทรงาม ซ.3351 ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยตำบลดอนตูม ซ.3296 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยตำบลคลองกระทุง ซ.นฐ. 3004 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สถานีอนามัยเจริญสถาพร ซ.3351 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โรงพยาบาลบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง