ค้นพบจำนวน 52 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางระกำ ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพระ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลงิ้วราย ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีษะทอง ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดสำโรง ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดเสถียร ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลานตากฟ้า ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยตะโก ตำบลพะเนียด ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนถั่ว ตำบลวัดละมุด ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลานแหลม ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้องไทร ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสัมปทวน ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีมหาโพธิ์ ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดไทยาวาส ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดแค ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางแก้วฟ้า ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าพระยา ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าตำหนัก ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ากระชับ ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนแฝก ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกพระเจดีย์ ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแหลมบัว ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยห้วยตะโก ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยสุเทพ-เปลื้อง สีมารัตน์ ซ.โยธาธิการ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยวัดเสถียรรัตนาราม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยวัดศีรษะทอง ซ.เพชรเกษม ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยลานตากฟ้า ซ.โยธาธิการ นฐ. 2091 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยมหาสวัสดิ์ ซ.โยธาธิการ ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยบ้านสวนถั่ว ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยบ้านลานแหลม ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยบ้านดอนแฝก ซ.โยธาธิการ ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยบางระกำ ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยบางพระ ซ.นฐ. 4014 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยบางแก้วฟ้า ซ.นฐ. 5032 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยไทยาวาส ซ.วัดไทยาวาสตอน 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยท่าตำหนัก ซ.เทศบาล 1 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยท่ากระชับ ซ.นฐ. 1037 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยท้องไทร ซ.เลียบคลองประปา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยตำบลแหลมบัว ซ.เลียบคลองประปา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยตำบลศรีมหาโพธิ์ ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยตำบลวัดแค ซ.3233 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยตำบลบางแก้ว ซ.รพช. ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยตำบลท่าพระยา ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยแช่มเปลี่ยนเที่ยงธรรม ซ.โยธาธิการ ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยงิ้วราย ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีอนามัยโคกพระเจดีย์ ซ.นฐ. 4017 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลหมอสำเริง ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โรงพยาบาลนครชัยศรี ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง