ค้นพบจำนวน 62 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังตะกู ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังเย็น ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทัพหลวง ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลาดหญ้าแพรก ตำบลสระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้อยอีเตี้ย ตำบลบ่อพลับ ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหุบรัก ตำบลโพรงมะเดื่อ 84/2 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงดารส ตำบลทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสร้าง ตำบลนครปฐม ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นสำโรง ถ. 25 มกรา ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยด้วน ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยจระเข้ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปากโลง ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองดินแดง ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามควายเผือก ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนป่าน ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระกระเทียม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสนามจันทร์ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำพยา ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมาบแค ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระประโทน ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางแขม ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อพลับ ถ.ถวิลพัฒนา ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลธรรมศาลา ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งน้อย ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถนนขาด ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาก้อง ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนรวก ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนยายหอม ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพรงมะเดื่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครปฐม 5 ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
กรมการสัตว์ทหารบก ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ซ.เทศา 10 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 170 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยหุบรัก ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยห้วยจระเข้ ซ.เชื้ออุทิศ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยหนองปากโลง ซ.สาครธนากรตะวันตก ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยหนองดินแดง ซ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยสามควายเผือก ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยสระกะเทียม ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยลำพยา ซ.4 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยมาบแค ซ.3036 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยโพรงมะเดื่อ ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยบ้านอ้อยอีเตี้ย ซ.เศรษฐวิถี-บ้านอ้อยอีเตี้ย ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยบ้านลาดหญ้าแพรก ซ.4 อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยบ้านม่วงตารศ ซ.เลียบคลองประปา ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยบ้านนาสร้าง ซ.พระยาพาน ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยบ้านต้นสำโรง ถ. 25 มกรา ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยบ้านคันไผ่ ซ.รพช. ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยบ้านเกาะวังไทร ซ.นวเขตใต้ ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยบางแขม ซ.ลาดปลาเค้า 2 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยธรรมศาลา ซ.เทศบาล 10 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยทุ่งน้อย ซ.ถวิลทวีพัฒนา ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยทัพหลวง ซ.321 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยตำบลห้วยด้วน ซ.3036 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยตำบลวังตะกู ซ.321 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยตำบลบ่อพลับ ซ.ถวิลทวีพัฒนา ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยตาก้อง ซ.3036 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยดอนรวก ซ.เลียบคลองประปา ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีอนามัยดอนยายหอม ซ.3097 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลนครปฐม ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลเทพากร ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม ถ.25 มกรา ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง