ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อุ่มกะทาด ตำบลศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินฮาว ตำบลหินฮาว ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยหอย ตำบลวังบาล ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยมะยม ตำบลนาแซง ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองยาว ตำบลหินฮาว ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สงเปลือย ตำบลศิลา ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังบาล ตำบลวังบาล ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังขอน ตำบลตาดกลอย ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนิน ตำบลบ้านเนิน ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาซำ ตำบลนาซำ ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาเกาะ ตำบลนาเกาะ ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าผู ตำบลหินฮาว ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทับเบิก ตำบลวังบาล ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตาดกลอย ตำบลตาดกลอย ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สถานีอนามัยอุ่มกะทาด ซ.2016 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สถานีอนามัยหินฮาว ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สถานีอนามัยห้วยหอย ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สถานีอนามัยห้วยมะยม ซ.2306 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สถานีอนามัยหนองยาว ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สถานีอนามัยสงเปลือย ซ.2216 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สถานีอนามัยวังบาล ซ.2372 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สถานีอนามัยบ้านเนิน ซ.2306 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สถานีอนามัยน้ำเฮี้ย ซ.2372 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สถานีอนามัยนาซำ ซ.2216 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สถานีอนามัยนาเกาะ ซ.2306 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สถานีอนามัยตาดกลอย ซ.2216 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าสมุทรสงคราม ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง