ค้นพบจำนวน 45 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลย่านยาว ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ขวาง ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่ามะคาบ ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากทาง ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านบุ่ง ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงป่าคำ ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลฆะมัง ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
สถานพยาบาลเวชกรรมทัศนเวช 28/18 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพิจิตร 174 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลสหเวช 2/158 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลพิจิตร 136 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ 31/12 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยย่านยาว ซ.พจ. 3001 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยบ้านเนินยาว ซ.1304 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
สถานีอนามัยบ้านท่าฬ่อ ซ.1221 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยบ้านด่าน ซ.พจ. 3001 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยบ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ซ.พจ. 2033 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยตำบลหัวดง ซ.1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยตำบลสายคำโห้ ซ.พจ. 2043 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยตำบลโรงช้าง ซ.พจ. 2026 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยตำบลเมืองเก่า ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยตำบลไผ่ขวาง ซ.พจ. 3001 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยตำบลป่ามะคาบ ซ.พจ. 3039 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยตำบลปากทาง ซ.พจ. 3001 ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยตำบลบ้านบุ่ง ซ.พจ. 5046 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยตำบลท่าหลวง ซ.115 ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีอนามัยตำบลดงกลาง ซ.พจ. 3003 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
สถานีอนามัยฆะมัง ซ.113 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
สถานีอนามัยคลองคเชนทร์ ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลสระโบสถ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลภัทรเวช ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลทัศนเวช ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง