ค้นพบจำนวน 38 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดง ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชุมแสง ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อทอง ถ.สีหราชเดโชชัย ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอ้อ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนา ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรือกระเทียม ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงโคกขาม ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกรับพวง ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่เจริญผล ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกุลา ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังอิทก ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพันเสา ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปลักแรด ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงกอก ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชุมแสงสงคราม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในนิคมบางระกำ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองกุลา ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบางระกำ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระกำ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
สถานีอนามัยหนองกุลา ซ.1065 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
สถานีอนามัยพันเสา ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
สถานีอนามัยบ้านใหม่เจริญผล ซ.1303 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
สถานีอนามัยบ้านหนองอ้อ ซ.1293 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ซ.1303 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
สถานีอนามัยบ้านหนองนา ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
สถานีอนามัยบ้านดงโคกขาม ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
สถานีอนามัยบ้านชุมแสงสงคราม ซ.วัดพรหมเกษม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
สถานีอนามัยบ้านกรับพวง ซ.Siharajdachochai Rd ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
สถานีอนามัยนิคมสร้างตนเองบางระกำ ซ.1303 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
สถานีอนามัยตำบลวังอิทก ซ.Siharajdachochai Rd ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
สถานีอนามัยตำบลบึงกอก ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
สถานีอนามัยตำบลบ่อทอง ถ.สีหราชเดโชชัย ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
สถานีอนามัยตำบลนิคมพัฒนา ซ.1303 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
สถานีอนามัยตำบลชุมแสงสงคราม ซ.1293 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
สถานีอนามัยคณะมิตรประชาทหารอากาศ ซ.วัดพรหมเกษม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงพยาบาลบางระกำ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง