ค้นพบจำนวน 77 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 21 หมู่4 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านป่า หมู่7 ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกร่าง 36 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าทอง ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนทอง หมู่2 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลงิ้วงาม ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระโคล่ 19 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังน้ำใส ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร้องยุ้งข้าว ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจอมทอง 58 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหลมโพธิ์ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ไผ่ขอดอน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเสาหิน 53/3 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอรัญญิก 800/10 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวรอ หมู่4 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสมอแข หมู่3 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดพริก 266 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดจันทร์ 72 หมู่7 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังน้ำคู้ ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะขามสูง ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพลายชุมพล 86 หมู่4 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากโทก ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงพระ 385/7 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านคลอง ซ.เกศกานต์ 1 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่านางงาม ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าโพธิ์ 185 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจอมทอง ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ขอดอน ต.ไผ่ขอดอน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์สุขภาพชุมชนศูนย์บริการสาธารสุขพุทธบูชา 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขื่อนขันธ์ 338/4 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ศูนย์สุขภาพชุมชนมหานุภาพ ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์สุขภาพชุมชนพันปี ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์สุขภาพชุมชนประชาอุทิศ ถ.ไชยานุภาพ ซอย 7 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลรัตนเวช2 138 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลพุทธชินราช 90 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร 9 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ศูนย์สุขภาพเมืองอรัญญิก ถ.สิงห์นิรันดร์ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พิษณุโลก ถ.สุพรรณกัลยา ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์วิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก หมู่2 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สถานีอนามัยวังน้ำคู้ ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
สถานีอนามัยบ้านแหลมโพธิ์ ซ.12 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีอนามัยบ้านเสาหิน ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
สถานีอนามัยบ้านสระโคล่ ซ.รพช. ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีอนามัยบ้านวังน้ำใส ซ.1064 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีอนามัยบ้านร้องยุ้งข้าว ซ.รพช. ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีอนามัยบ้านดอนทอง ซ.AH13 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีอนามัยบ้านกร่าง ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีอนามัยตำบลอรัญญิก ซ.1064 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีอนามัยตำบลหัวรอ ซ.1086 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีอนามัยตำบลสมอแข ซ.AH13 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีอนามัยตำบลวัดจันทร์ ถ.,เย็นศิริ, ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีอนามัยตำบลมะขามสูง ซ.1086 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีอนามัยตำบลพลายชุมพล ซ.Singhawat Rd ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีอนามัยตำบลไผ่ขอดอน ซ.พล. 2002 ต.ไผ่ขอดอน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีอนามัยตำบลบ้านป่า ซ.AH13 ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีอนามัยตำบลบ้านป่า 1 ซ.AH13 ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีอนามัยตำบลบ้านคลอง ถ.,เกศกานต์ 1, ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีอนามัยตำบลท่าโพธิ์ ซ.1063 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีอนามัยตำบลท่านางงาม ซ.1065 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีอนามัยตำบลท่าทอง ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีอนามัยตำบลจอมทอง ซ.ศาลาช่อฟ้า ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีอนามัยตำบลงิ้วงาม ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ซ.1086 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ 2 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลรัตนเวช 2 ถ.พระองค์ดำ ซอย 7 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย ถ.พระองค์ดำ ซอย 11 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท ซ.บรมไตรโลกนารถ 7 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลพุทธชินราช ถ.ศรีสุริโยทัย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลพิษณุเวช ซ.บรมไตรโลกนารถ 7 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลตา-สายตา ถ.ทิพย์เสนา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถ.วิทยาลัยสารพัดช่าง ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลกองบิน 46 ซ.ประยูรวงศ์ 3 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง