ค้นพบจำนวน 32 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองหญ้าปล้อง 79 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกหม้อ 49 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนขวัญตำบลตลุกดู่ ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังเตย ตำบลตลุกดู่ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคอดยาง ตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหียงงาม ตำบลหนองกลางดง ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาปฐวี ตำบลตลกดู่ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสระ 27 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองยายดา ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกลางดง ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งพง ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งนาไทย 14 ต.ทุ่งนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลุกดู่ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาขี้ฝอย ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยหนองสระ ซ.อน. 4003 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยหนองกลางดง ซ.อน. 4003 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยบ้านเหียงงาม ซ.อน. 4030 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยบ้านวังเตย ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยบ้านคอดยาง ซ.อน. 4030 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยบ้านเขาปฐวี ซ.อน. 4022 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยบ้านขวัญ ซ.อน. 2009 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยตำบลหนองหญ้าปล้อง ซ.3319 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยตำบลหนองยายดา ซ.3013 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม ซ.อน. 4030 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยตำบลทุ่งพง ซ.อน. 4003 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยตำบลทุ่งนาไทย ซ.3221 ต.ทุ่งนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยตำบลตลุกดู่ ซ.อน. 2009 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยตำบลเขาขี้ฝ่อย ซ.อน. 4018 ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
สถานีอนามัยโคกหม้อ ซ.3456 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงพยาบาลทัพทัน ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง