ค้นพบจำนวน 61 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวคลัก ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตะคลอง ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกระโดน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแก่ง ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันพิง ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันติธรรม ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีอุทุมพร ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดไทร ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะเกลือ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระนอน ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงบอระเพ็ด ต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงน้ำใส ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางม่วง ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำกลัด ต.บางพระหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าทอง ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าซุด ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก่ง ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะหงษ์ ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกรียงไกรใต้ ต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกรียงไกร ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครสวรรค์ 401 ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์สุขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์ ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธิวราราม ถ.พหลโยธิน ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ใต้ ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์สุขภาพสะพานดำ ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์ ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีอนามัยบึงบอระเพ็ด ซ.225 ต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีอนามัยบ้านหัวครัก ซ.3004 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีอนามัยบ้านหนองปลิง ซ.อบจ. นว. 011010 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีอนามัยบ้านหนองตะคลอง ซ.พหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
สถานีอนามัยบ้านหนองแก่ง ซ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีอนามัยบ้านหนองกระโดน ซ.นว. 4045 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
สถานีอนามัยบ้านสันพิง ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีอนามัยบ้านสันติธรรม ซ.1 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
สถานีอนามัยบ้านศรีอุทุมพร ซ.นว. 4065 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
สถานีอนามัยบ้านวัดไทรย์ ซ.1182 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีอนามัยบ้านมะเกลือ ซ.1084 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีอนามัยบ้านพระนอน ซ.3004 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีอนามัยบ้านบึงน้ำใส ซ.นว. 3041 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีอนามัยบ้านบางม่วง ซ.1182 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีอนามัยบ้านท่าทอง ซ.สวรรค์วิถี 64 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีอนามัยบ้านท่ากระดังงา ซ.1084 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีอนามัยบ้านแก่ง (แม่พริ้ง) ซ.1182 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีอนามัยบ้านเกรียงไกรใต้ ซ.225 ต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีอนามัยบ้านเกรียงไกร ซ.225 ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีอนามัยตำบลกลางแดด ซ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีบ้านหนองเบน ซ.นว. 4065 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
สถานีอนามัยเกาะหงษ์ ซ.3005 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลสรรพยา ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 ซ.ดาวดึงส์ 7 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลรังสีรักษา ซ.อรรถกวี 6 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลแม่วงก์ ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลเมืองสี่แคว ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลปากน้ำโพ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง