ค้นพบจำนวน 30 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาดช้าง ตำบลบึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านประตูน้ำบางสมบูรณ์ ตำบลบางสมบูรณ์ หมู่11 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงพระอาจารย์ ตำบลพระอาจารย์ 62 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางนางเล็ก ตำบลทรายมูล หมู่3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบน ตำบลบางปลากด หมู่10 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทำนบ ตำบลชุมพล หมู่5 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลอง 24 ฝั่งใต้ ตำบลศีรษะกระบือ หมู่8 ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลอง 23 ฝั่งเหนือ ตำบลศีรษะกระบือ หมู่12 ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลอง 21 ตำบลดอนเกาะกา 103 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลอง 14 เหนือ ตำบลคลองใหญ่ หมู่5 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใน ตำบลบางลูกเสือ หมู่8 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเตยน้อย ตำบลบางสมบูรณ์ หมู่3 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขมรฝั่งใต้ ตำบลโพธิ์แทน 118 หมู่1 ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก
โรงพยาบาลการแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 62 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สุขศาลาศรีนครินทรวิโรฒ 62 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์ หมู่1 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
สถานีอนามัยโพธิ์แทน ซ.ราษฎร์บำรุง ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยปากคลอง 22 ซ.3369 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยบึงพระอาจารย์ ซ.นย. 2008 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยบ้านใน ซ.อบต. ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยบ้านทำนบ ซ.3312 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยบ้านเตยน้อย ซ.อบจ. ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยบางนางเล็ก ซ.นย. 3001 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยตำบลบางสมบูรณ์ ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยคลอง 24 ซ.คุณหม่อม อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยคลอง 23 (ฝั่งเหนือ) ซ.รพช. อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ถ.28 กันยา ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
สถานีอนามัยบ้านคลอง 22 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง