ค้นพบจำนวน 150 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดกำแพง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดกำแพง ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแซง ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะพานหิน จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังตะเคียน จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกล้วย ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหลวง ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อแร่ ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอสรรพยา ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอมโนรมย์ ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดโพธาราม ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังสาคร ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้อย ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหางน้ำหนองแขม ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวเด่น ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองพังนาค ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตะขบ จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแค ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแขม ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนอง ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดตึก ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังตะเคียน จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อพระ ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำพุ จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธัญญอุดม ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งโพธิ์ จ.ชัยนาท 17130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ารี ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าไม้ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนสีนวล ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่สวนลาว ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไทย ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเทพรัตน์ ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาราวเทียนทอง จ.ชัยนาท 17130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอู่ตะเภา ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดอาษา ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดท่าเสา ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยงู ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองน้อย ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองขุ่น ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสุขเดือนห้า จ.ชัยนาท 17130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ ถ.สามง่าม 3 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศิลาดาน ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดโคก ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังหมัน ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังไก่เถื่อน ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเชี่ยน ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนางลือ ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลธรรมามูล ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าฉนวน ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลุก ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนกำ ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงคอน ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชัยนาท ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุดจอก จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกะบกเตี้ย จ.ชัยนาท 17130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไร่พัฒนา ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไพรนกยูง ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพนางดำออก ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพนางดำตก ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเสือโฮก ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเนินขาม จ.ชัยนาท 17130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเที่ยงแท้ ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเด่นใหญ่ ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาแก้ว ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดชัยนาท 89 ถ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลสรรคบุรี 108 ถ.ชัยนาท-สุพรรณบุรี หมู่8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงพยาบาลรวมแพทย์ ชัยนาท 170 หมู่4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 199 จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหันคา ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรรพยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดสิงห์ ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมโนรมย์ ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยนาท ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 254 หมู่6 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีอนามัยอำเภอมโนรมย์ ซ.ลำมาบชุมแสง ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สถานีอนามัยสามง่ามท่าโบสถ์ ถ.ยุทธศาสตร์ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
สถานีอนามัยศิลาดาน ซ.รพช. ชน. 3077 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สถานีอนามัยวัดโพธาราม ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีอนามัยบ้านหาดอาษา ซ.AH2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยบ้านหางน้ำหนองแขม ซ.พหลโยธิน ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สถานีอนามัยบ้านหัวเด่น ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีอนามัยบ้านหนองตะขบ ซ.ชน. 4009 จ.ชัยนาท 17120
สถานีอนามัยบ้านหนองแค ซ.ชน. 5016 ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สถานีอนามัยบ้านหนอง ซ.AH2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยบ้านวัดตึก ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีอนามัยบ้านวัดกำแพง ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีอนามัยบ้านวังตะเคียน ซ.3213 จ.ชัยนาท 17120
สถานีอนามัยบ้านไร่สวนลาวเขาสารพัดดี ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สถานีอนามัยบ้านบ่อพระ ซ.ชน. 5016 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สถานีอนามัยบ้านน้ำพุ ซ.ชน. 4010 จ.ชัยนาท 17120
สถานีอนามัยบ้านธัญญอุดม ซ.ชน. 5023 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17120
สถานีอนามัยบ้านทุ่งโพธิ์ ซ.3211 จ.ชัยนาท 17130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง