ค้นพบจำนวน 67 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าตาล ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกตูม ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วีระธรรมสุนทร ตำบลโคกตูม ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยจันทร์ ตำบลโคกตูม ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลิง ตำบลโคกกระเทียม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลาดุก ตำบลบางลี่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงตาล ตำบลงิ้วราย ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสี่คลอง ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพรหมาสตร์ ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางลี่ ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางขันหมาก ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนิคมสร้างตนเอง ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้ายตลาด ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าแค ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทะเลชุบศร ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถนนใหญ่ ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะลุง ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนโพธิ์ ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกกโก ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์เก้าต้น ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกลำพาน ต.โคกลำพาน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกกระเทียม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโก่งธนู ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาพระงาม ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
สถานพยาบาลเรือนจำกลางลพบุรี 88 ถ.พระปิยะ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุรี 35 ถ.พระยาพิชัยดาบหัก ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 260 ถ.พหลโยธิน หมู่1 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลกองบิน 2 302 หมู่7 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
หน่วยตรวจโรคศูนย์สงครามพิเศษ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
หน่วยตรวจโรคศูนย์การบินทหารบก ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
หน่วยตรวจโรคศูนย์การทหารปืนใหญ่ ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
ศูนย์มะเร็งลพบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 ถ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยหนองปลิง ซ.3196 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
สถานีอนามัยวีรธรรมสุนทร ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
สถานีอนามัยโพธิ์เก้าต้น ซ.3196 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยป่าตาล ซ.3016 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยบ้านห้วยจันทร์ ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
สถานีอนามัยบ้านหนองปลาดุก ซ.3196 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
สถานีอนามัยบ้านไผ่ขวาง ซ.พหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
สถานีอนามัยบ้านบางมะยม ซ.ชลประทาน ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
สถานีอนามัยบ้านไทรย้อย ซ.3196 ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยบ้านดงตาล ซ.3196 ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยนิคมสร้างตนเอง ซ.3017 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยท้ายตลาด ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยท่าแค ซ.3015 ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยตำบลสี่คลอง ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยตำบลพรหมมาสตร์ ซ.พรหมมาสตร์ใน ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยตำบลบางขันหมาก ซ.311 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยตำบลท่าศาลา ซ.3017 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยตำบลถนนใหญ่ ซ.ใหญ่ 7 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยตำบลตะลุง ซ.โคกโพธิ์บุญชอ ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยตำบลกกโก ซ.311 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยงิ้วราย ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยโคกลำพาน ซ.311 ต.โคกลำพาน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยโคกตูม ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
สถานีอนามัยโคกกะเทียม ซ.3196 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
สถานีอนามัยเขาสามยอด ซ.สารวัตรกำนัน ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีอนามัยโก่งธนู ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลสมุทรสงคราม ถ.นารายณ์มหาราช ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลโรคทรวงอก ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลเบญจรมย์ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง