ค้นพบจำนวน 301 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังทอง ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยใหญ่ ถ.นิยมชัย ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแขม ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเต่า ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังทอง ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าตาล ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกล้วย ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางขาม ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อทอง 14/4 หมู่4 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลซับสมบูรณ์ ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพนทอง ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกสลุด ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกตูม ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาน้อย ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะแก้ว หมู่3 ต.เกาะแก้ว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 199 หมู่5 ต.น้ำสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สวนมะเดื่อ ตำบลวังม่วง ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 18220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วีระธรรมสุนทร ตำบลโคกตูม ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดเกตุ ตำบลท่าวุ้ง ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังขอน ตำบลคลองกระจัง ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากน้ำ ตำบลคำพราน ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินลาว ตำบลกุดตาเพชร ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวเขา ตำบลมหาโพธิ ถ.สระโบสถ์-โคกเจริญ ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยดีเลิศ ตำบลห้วยหิน ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยจันทร์ ตำบลโคกตูม ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองมะค่า ตำบลห้วยขุนราม 186/1 หมู่9 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 18220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลิง ตำบลโคกกระเทียม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลาดุก ตำบลบางลี่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบุ ตำบลชอนสมบูรณ์ ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนา ตำบลพัฒนานิคม ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำโป่งเพชร ตำบลหนองมะค่า ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาดโคกสุก ตำบลหนองเต่า ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรักไทย ตำบลสะแกราบ หมู่10 ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงตาล ตำบลงิ้วราย ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงดินแดง ตำบลดงดินแดง ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซับไทร ตำบลศิลาทิพย์ หมู่6 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคันนาหิน ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองเจ็ด ตำบลคลองหก ต.เกาะแก้ว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาสมอคอน ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาสมโภชน์ ตำบลบัวชุม ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหินปัก ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวสำโรง ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวลำ ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยขุนราม ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 18220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยโป่ง ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหลุมข้าว หมู่8 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองยายโต๊ะ ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองมะค่า ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองผักแว่น ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองทรายขาว ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเมือง ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสี่คลอง ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสายห้วยแก้ว ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะแกราบ หมู่2 ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสนามแจง ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศิลาทิพย์ หมู่2 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังจั่น หมู่6 ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังขอนขว้าง ถ.พหลโยธิน หมู่6 ต.วังขอนขว้าง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังเพลิง ถ.สุระนารายณ์ หมู่2 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำสนธิ ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาดสาลี่ ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยางราก 5 หมู่2 ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยางโทน ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมุจลินท์ หมู่4 ต.มุจลินท์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะนาวหวาน ต.น้ำสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะกอกหวาน ถ.สุระนารายณ์ ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาสอน ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาโพธิ์ 78 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงค่อม หมู่6 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพุคา ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพรหมาสตร์ ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านทราย ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านชี ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่สามัคคี หมู่4 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางลี่ ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพึ่ง 2 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพึ่ง 1 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางงา ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางขันหมาก ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกะพี้ ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบัวชุม ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนิยมชัย ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนิคมสร้างตนเอง ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนิคมลำนารายณ์ หมู่3 ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำสุด หมู่1 ต.น้ำสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาโสม หมู่1 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งท่าช้าง ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้ายตลาด ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ามะนาว หมู่1 ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าดินดำ หมู่1 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าแค ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทะเลวังวัด ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทะเลชุบศร ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถลุงเหล็ก หมู่3 ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถนนใหญ่ ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง