ค้นพบจำนวน 162 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลองครักษ์ ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศาลาแดง ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลย่านซื่อ ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงเตี้ย ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่างิ้ว ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางระกำ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพลับ ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อแร่ ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโรงช้าง ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวงิ้ว ตำบลคำหยาด ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามโก้ ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยาง ตำบลหัวไผ่ ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงเจริญผล ตำบลศรีประจันต์ หมู่6 ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพายทอง ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำพุ ตำบลบางจัก ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์เอน ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก้วกระจ่าง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเลน ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอบทม ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวตะพาน ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยคันแหลน ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหลักฟ้า ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหลักแก้ว ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแม่ไก่ ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสี่ร้อย ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสีบัวทอง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสาวร้องไห้ ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสายทอง ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามง่าม ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีพราน ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลรำมะสัก ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราษฏรพัฒนา ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราชสถิตย์ ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยี่ล้น ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาดไทย ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมงคลธรรมนิมิต ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าโมก ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านอิฐ ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านพราน ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแห ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางปลากด ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางจัก ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเสด็จ ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเจ้าฉ่า ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนรสิงห์ ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทางพระ ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลาดกรวด ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลาดใหม่ ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตรีณรงค์ ต.ชะไว อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชัยฤทธิ์ ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชะไว ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจำปาหล่อ ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจรเข้ร้อง ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคำหยาด ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองวัว ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองขนาก ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่วง ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ดำพัฒนา ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่จำศีล ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไชยภูมิ ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพสะ ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์รังนก ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโผงเผง ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกพุทรา ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเอกราช ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเทวราช ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดอ่างทอง 47/1 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง หมู่2 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอ่างทองแห่งที่ 2 ถ.อ่างทอง-ป่าโมก ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงพยาบาลสามโก้ ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้ ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชโย ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแสวงหา ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอ่างทอง ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 122 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ หมู่4 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
สถานีอนามัยอบทม ซ.3195 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
สถานีอนามัยห้วยคันแหลน ซ.รพช. อท. 2001 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
สถานีอนามัยหลักแก้ว ซ.รพช. อท. 2001 ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
สถานีอนามัยหนองแม่ไก่ ซ.รพช. อท. 2004 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
สถานีอนามัยสาวร้องไห้ ซ.3195 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
สถานีอนามัยวัดทางพระ WAT ซ.รพช. อท. 4135 ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
สถานีอนามัยยี่ล้น ซ.3195 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
สถานีอนามัยมหาดไทย ซ.3195 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
สถานีอนามัยโพธิ์ม่วงพันธ์ ซ.3195 ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
สถานีอนามัยไผ่ดำพัฒนา ซ.รพช. อท. 4016 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
สถานีอนามัยบ้านสามโก้ ซ.3373 ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
สถานีอนามัยบ้านเลน ซ.3501 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
สถานีอนามัยบ้านยางช้าย ซ.รพช. อท. 2002 ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
สถานีอนามัยบ้านยาง ซ.309 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
สถานีอนามัยบ้านม่วงเจริญผล ซ.3373 ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
สถานีอนามัยบ้านโพธิ์เอน ซ.รพช. อท. 2009 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
สถานีอนามัยบ้านน้ำพุ ซ.อท. 4007 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง