ค้นพบจำนวน 34 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหลวง ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านโพธิ์ ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำเต้า ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวเวียง ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามตุ่ม ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามกอ ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาดงา ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลรางจรเข้ ต.เจ้าเสด็จ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมารวิชัย ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกระทุ่ม ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแพน ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแถว ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนมโค ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชายนา ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเจ้าเสด็จ ซ.เจ้าเจ็ด 12 ต.เจ้าเสด็จ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเจ้าเจ็ด ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลหัวเวียง ซ.3454 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลสามกอ ซ.อย. 4001 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลลาดงา ซ.3454 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลรางจรเข้ ซ.อย. 5025 ต.เจ้าเสด็จ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลมารวิชัย ซ.อย. 3143 ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลบ้านหลวง ซ.อย. 4001 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลบ้านโพธิ์ ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลบ้านแพน ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลบ้านแถว ซ.บ้านแถว 18 ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลบ้านกระทุ่ม ซ.3454 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลบางนมโค ซ.อย. 4001 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลน้ำเต้า ซ.เสนารุ่งเรือง ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลชายนา ซ.อย. 3125 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยตำบลเจ้าเสด็จ ถ.,เจ้าเจ็ด 12, ต.เจ้าเสด็จ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีอนามัยเจ้าเจ็ด ซ.เจ้าเจ็ด 11 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลสามพราน ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงพยาบาลศิวเวช ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง